8 Rhagfyr 2022

Agenda

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Datgan Buddiannau

3. Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu o'r cyfarfod a gynhaliwyd 8 Medi 2022. 

4.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.

5  Trafod Risgiau Newydd a newidiadau i Sgoriau Risg - Pennaeth Gwelliant Parhaus

6. Cyflwyniad Buddiannau Busnes yr Heddlu - Ditectif Arolygydd - Uned Gwrth-dwyll

7. Archwiliad Allanol - Archwilio Cymru

  • Adroddiad Diweddaru 

8. Bernir nad yw'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir nad yw wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.  

9. Archwiliad Allanol - Archwilio Cymru

10. Y Strategaeth Rheoli Risg - Pennaeth Gwelliant Parhaus

11. Archwiliad Mewnol – TIAA

Adroddiadau manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi (Cyfyngedig/Dim Sicrwydd): Dim

Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd: (Sicrwydd Rhesymol/Sylweddol):

  • Adolygiad Sicrwydd Cyfryngau Cymdeithasol – (Sicrwydd Sylweddol) 

12. Egwyl fer

13.  Archwiliad Mewnol (Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen) - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

Adroddiadau archwilio manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi

(Dim Sicrwydd neu Sicrwydd Cyfyngedig):  Dim

14.  Adroddiad Perfformiad Ariannol -  Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

15  Diweddariad Pennu cyllideb  1 Prif Swyddog Cyllid

16.  Adroddiad Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn 2022-2023 - Prif Swyddog Cyllid

17.  Strategaeth Rheoli'r Trysorlys; 2023/24 1 2 - Prif Swyddog Cyllid

18.  Rheoli'r Trysorlys - Adroddiad Diweddaru Chwe Mis 2022/23 1 2 3 - Prif Swyddog Cyllid

19.  Cinio i drafod gwaith

20.  Argymhellion Arolwg Archwilio heb eu cyflawni eto - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

    a) TIAA

    b) Gwasanaethau Adnoddau a Rennir (SRS)  

21.  Cydymffurfio â'r Cod Moeseg - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

22.  Cynllun Gweithredu Hunanasesu - Cydbwyllgor Archwilio - Cadeirydd

23.  Unrhyw adroddiadau perthnasol gan sefydliadau eraill y dylid tynnu sylw'r Cydbwyllgor Archwilio atynt:

Unrhyw Fater Arall

  • Cadarnhau archwiliadau dwfn

25.  Adnabod unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn