2il Mawrth 2023

Agenda

 1.  Penodi Cadeirydd
 2.  Penodi Is-gadeirydd
 3.  Ymddiheuriadau am absenoldeb
 4.  Datgan Buddiannau
 5.  Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu o'r cyfarfod a gynhaliwyd 8fed Rhagfyr 2022. 
 6. Diweddariad ar y Pencadlys - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau
 7. Canfyddiadau'r Adolygiad o Strategaeth yr Ystâd - Cyflwyniad - Pennaeth Cyllid
 8.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.
 9. I'w drafod
 • Risgiau newydd a newidiadau i Sgoriau Risg - Dirprwy Brif Gwnstabl
 • Strategaeth Diwylliant – Llafar - Dirprwy Brif Gwnstabl

Gohiriwyd y cyfarfod hwn ar gyfer Golwg Fanwl:

Arolwg o effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr Heddlu (PEEL) - Diweddariad llafar.

 1. Bernir nad yw'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir nad yw wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran

Ail ddechreuodd y cyfarfod.

 1.  Archwiliad Mewnol – TIAA

Adroddiadau manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi (Cyfyngedig/Dim Sicrwydd): Dim

Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd: (Sicrwydd Rhesymol/Sylweddol):

 • Adolygiad Cydymffurfio Cydweithredol o Reoli Risg – Rheoliadau Lliniaru

(Gwent - Sicrwydd Sylweddol)

 • Treuliau a Thaliadau Ychwanegol Cydweithredu

(Gwent - Sicrwydd Sylweddol)

 • Adolygiad o'r Cyfriflyfr Cyffredinol

(Sicrwydd Sylweddol)

 • Adolygiad Cydweithredol o'r Rhaglen Cyfalaf

(Gwent -(Sicrwydd Sylweddol)

 • Adolygiad Cydweithredol o Gredydwyr

(Gwent -(Sicrwydd Sylweddol)

12.  Archwiliad Mewnol (Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen) – (Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

Adroddiadau archwilio manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi

(Dim Sicrwydd neu Sicrwydd Cyfyngedig):  Dim

Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd – Sicrwydd Rhesymol i Sicrwydd Llawn

 • Llythyr rheoli dilynol Llywodraethu TG

(Sicrwydd Llawn)

 • Adroddiad Archwilio System E-bost O365

(Sicrwydd Llawn)

 • Adroddiad Archwilio Systemau Creu Amgylchedd Rhithwir

(Sicrwydd Llawn)

13  Archwiliad Allanol

 1. Egwyl i drafod gwaith dros ginio
 2. Adroddiad Diweddaru ar Gamau Gweithredu yn Llythyr Rheoli Archwilio Cymru - Pennaeth Cyllid.

 16.   Argymhellion Arolwg Archwilio heb eu cyflawni eto - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

    a) TIAA 

    b) Gwasanaethau Adnoddau a Rennir (SRS)  

17. Diweddariad Pennu cyllideb - llafar Prif Swyddog Cyllid

18.  Adroddiad Bwriadau o ran Comisiynu - Prif Swyddog Cyllid

19. Cynllun Gweithredu Hunanasesu - Cydbwyllgor Archwilio Cadeirydd

20. Adolygiad Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol – (gan gynnwys Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor Archwilio) - Prif Weithredwr

21. Unrhyw Fater Arall

  • Grŵp Cynhyrchiant ac Effeithlonrwydd / Proses wireddu buddion yr Heddlu - Mehefin 2023
  • Proffil Gwerth am Arian (yn cynnwys canlyniad gwireddu buddion / Plismona Ffyrdd/ - Symudwyd i fis Medi 2023

 

 • Dyddiadau cyfarfodydd 2024:

21 Mawrth

13 Mehefin

29 Gorffennaf

19 Medi

5 Rhagfyr

22.  Adnabod unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn