14 Medi 2023

Agenda

 1.   Ymddiheuriadau am absenoldeb

 

 1.  Datgan Buddiannau

 

 1.  Cofnodion a phwyntiau gweithredu o'r cyfarfod a gynhaliwyd 27 Gorffennaf 2023.

 

 1.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.

 

 1. Trafod risgiau newydd a newidiadau i sgoriau risg - Dirprwy Brif Gwnstabl

 

 1. Golwg Fanwl ar Risg Cywirdeb Data Trosedd - Pennaeth Gwelliant Parhaus

 

 1. Datblygiadau diweddaraf - Cynllun Gweithredu Storfa Dystiolaethol

 

 1. Bernir nad yw'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir nad yw wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.  

 

 1.  Archwiliad Mewnol – TIAA

Adroddiadau manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi (Cyfyngedig/Dim Sicrwydd): Dim 

Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd: (Sicrwydd Rhesymol/Sylweddol):

 • Adolygiad o'r Bwrdd Gwella Gwasanaeth - (Sicrwydd Sylweddol)
 • Adolygiad o'r Strategaeth Ystadau - (Sicrwydd Sylweddol) Dosbarthwyd 05.09.2023
 • Adolygiad Dilynol - Interim a Chwarter 4
 • Adolygiad o'r Defnydd o OLEEO - Cydweithredol - (Sicrwydd Rhesymol) Dosbarthwyd 05.09.2023
 • Adolygiad Sicrwydd o Asedau Sefydlog TG - Cydweithredol (Gwent - Sicrwydd Sylweddol)

 

 1. Archwiliad Mewnol (Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen) – Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

Adroddiadau archwilio manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi

(Dim Sicrwydd neu Sicrwydd Cyfyngedig):  Dim

Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd – Sicrwydd Rhesymol i Sicrwydd Llawn

 • Adroddiad Dilynol Application Integrated Support - (Sicrwydd Sylweddol)
 • Archwiliad Dilynol Rheoli Newid - (Sicrwydd Llawn)

 

 1. Archwilio Allanol 

 

 1. Amserlen Pennu Cyllideb - Pennaeth Cyllid

 

   13.  Argymhellion Arolwg Archwilio heb eu cyflawni eto - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

 

 1. Pwyllgor Moeseg Llywodraethu a Dilemâu Moesegol - adroddiad llafar -P/Arolygydd – Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg

 

 1. Adroddiad Blynyddol Llywodraethu Gwybodaeth 2022/23 1 2

 

 1.  Cinio

 

 1. Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio 1

 

 1. Cynllun Gweithredu Hunanasesu - Cydbwyllgor Archwilio

 

 1.  Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd 1

 

 1.  Unrhyw Fater Arall
 • Trafod pynciau golwg fanwl
 • Cadarnhau dyddiadau cyfarfodydd y Cydbwyllgor Archwilio 2024/25

 

 1. Adnabod unrhyw risgiau neu ofynion hyfforddiant sy'n codi o'r cyfarfod hwn