28 Gorffennaf 2022

Agenda

 1.  Ymddiheuriadau am absenoldeb
 2.  Datgan Buddiannau
 3.  Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 9 Mehefin 2022
 4.  Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio - (Cadeirydd)
 5.  Archwiliad Blynyddol o Ddatganiadau Ariannol - ISA260 - (Archwilio Cymru)
 6.  Datganiad o Gyfrifon a Chymeradwyo'r Datganiad Llywodraethu ar y Cyd

(Prif Swyddog Cyllid/ Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

 1.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.
 2.  Datganiad Rheoli'r Heddlu – Datblygiadau diweddaraf - (Prif Uwch-arolygydd/ Pennaeth Gwelliant Parhaus)
 3.  Unrhyw Fater Arall
 4. Adnabod unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn
 5. Golwg Fanwl ar Strategaeth Gwasanaethau Pobl