9 Mawrth 2022

Agenda

 1.  Ymddiheuriadau am absenoldeb
 2.  Datgan Buddiannau
 3.  Penodi Cadeirydd
 4.  Penodi Is-gadeirydd
 5.  Cyflwyniad ar gydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys
 6.  Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu o'r cyfarfod a gynhaliwyd 8 Rhagfyr 2021. 
 7.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.
 8.  Trafod Risgiau Newydd a newidiadau i Sgoriau Risg
 9.  Bernir nad yw'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir nad yw wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.  
 10.    Archwiliad Mewnol – TIAA

Adroddiadau manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi (Cyfyngedig/Dim Sicrwydd): Dim

Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd: (Sicrwydd Rhesymol/Sylweddol):

 • Adolygiad Sicrwydd Cydweithredol - system Adnabod Platiau Rhif Awtomatig (ANPR) Gwent - (Sicrwydd Rhesymol)
 • Adolygiad Sicrwydd Cydweithredol - Rheoli Cyllidebol – Gwent (Sicrwydd Sylweddol)
 • Rheoli'r Trysorlys Cydweithredol - Gwent (Sicrwydd Sylweddol)
 1.  Archwiliad Mewnol (Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen) - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

        Adroddiad Diweddaru chwarterol ar gynnydd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Adroddiadau archwilio manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi

(Dim Sicrwydd neu Sicrwydd Cyfyngedig):  Dim

Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd – Sicrwydd Rhesymol i Sicrwydd Llawn

 • Llywodraethu TG - (Sicrwydd Llawn)
 • Rheoli Perfformiad - (Sicrwydd Sylweddol)
 • Canolfan Ddata - Dilynol - (Sicrwydd Llawn)
 • Cyfrifiadura Symudol - (Sicrwydd Sylweddol)
 1.  Archwiliad Allanol - Archwilio Cymru 
 1.  Diweddariad Pennu cyllideb - llafar (Prif Swyddog Cyllid)
 2.  Adroddiad Bwriadau o ran Comisiynu - (Prif Swyddog Cyllid)

15    Adolygiad o'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol (gan gynnwys adolygiad o Gylch Gorchwyl y Cydbwyllgor Archwilio) - (Prif Weithredwr)

 1.  Adroddiad Strategaeth Cyfalaf - (Prif Swyddog Cyllid)
 2.  Strategaeth Rheoli Asedau 2022/25 (Prif Swyddog Cyllid)
 3.  Argymhellion Arolwg Archwilio sydd heb ei gyflawni eto - (Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)
 1.  Adroddiad Diweddaru Cynllun Gweithredu Gwersi a Ddysgwyd o ran Cyfrifon - (Pennaeth Cyllid)
 2.  Adroddiad diweddaru ar gynnydd Gwent - rhaglen dwy flynedd i gyflawni rhagoriaeth ariannol mewn plismona. - (Prif Swyddog Cyllid)
 3. Polisi Atal Twyll a Llygredigaeth Swyddfa'r Comisiynydd 1 - (Prif Swyddog Cyllid)
 4.  Cynllun Gweithredu Hunanasesu’r Cydbwyllgor Archwilio - (Cadeirydd) 
 5.  Adroddiad y Pwyllgor Moeseg – Fformat Newydd 1 - (Pennaeth Gwelliant Parhaus)
 6.  Unrhyw Fater Arall
 • Pynciau Golwg Fanwl ar gyfer 2022/23
 • Cynnydd Adfer ar ôl Trychineb
 1. Nodi unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn