Cynllun Heddlu a Throsedd

Bydd y Cynllun Heddlu a Throsedd presennol yn llywio penderfyniadau ynghylch trawsnewid a'r ffordd orau o ddefnyddio ein hadnoddau i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaeth effeithiol, hygyrch, y gellir ymddiried ynddo sydd hefyd yn rhoi gwerth am arian i bobl Gwent.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Newyddion Diweddaraf

Cymru yn dechrau cyfrif y dyddiau at roi terfyn ar gosb gorfforol...

Mae Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020 yn rhoi’r un amddiffyniad i blant rhag ymosodiad ag oedolion drwy gael gwared ar amddiffyniad cyfreithiol...

Amddiffyn ein cydweithwyr yn y GIG

Mae tîm Dangos y Drws i Drosedd Heddlu Gwent wedi bod yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i fynd i’r afael â’r broblem gynyddol o ddwyn cerbydau a dwyn o...

Croesawu swyddogion newydd

Mae Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Eleri Thomas, wedi croesawu 31 o swyddogion heddlu newydd i Heddlu Gwent.

Prosiect Edward

Ymunodd Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Eleri Thomas, â swyddogion Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yng Ngholeg Crosskeys i godi ymwybyddiaeth o'r...

Y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru yn cryfhau ei bwrdd...

Mae'n bleser gan y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru groesawu tri o Brif Gwnstabliaid mwyaf blaenllaw y rhanbarth i'w thîm.

Plant Pilgwenlli yn elwa ar gyllid gan Swyddfa Comisiynydd yr...

Mae plant ym Mhilgwenlli yn mwynhau gweithgareddau fel crefftau, chwaraeon a drama diolch i gyllid gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent.