CYNLLUN HEDDLU A THROSEDDU GWENT

SICRHAU GWENT MWY DIOGEL 2017-2021

Bydd fy nghynllun yn llywio penderfyniadau am drawsnewid a sut y gallwn fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau i helpu i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaeth effeithiol, hygyrch y gall pobl ymddiried ynddo sydd hefyd yn rhoi gwerth am arian i bobl Gwent.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Newyddion Diweddaraf

Cyfraith newydd i amddiffyn dioddefwyr troseddau treisgar a...

Mae Llywodraeth y DU yn mynd i gyflwyno cyfraith newydd a fydd yn amddiffyn dioddefwyr a thystion mewn achosion o droseddau treisgar a rhywiol yn well.

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau...

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy Brif Weinidog a Phrif...

Rhaid aros gartref, diogelu’r GIG ac achub bywydau

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi ymuno â phartneriaid plismona, Llywodraeth Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru ac Asiantaeth Llywodraeth Leol Cymru i...

Canolfannau diogelu amlasiantaeth newydd wedi cael eu lansio...

Mae canolfannau diogelu newydd a fydd yn helpu oedolion a phlant bregus i gael mynediad i'r gwasanaethau y mae eu hangen arnynt i'w cadw nhw'n ddiogel wedi cael eu lansio...

Mae amser o hyd i chi leisio barn ynglŷn â phlismona

Mae amser o hyd i chi leisio barn ynglŷn â phlismona yng Ngwent, cyn i arolwg Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gau ar y 10fed o Ionawr.

Cadwch yn ddiogel a mwynhewch Nadolig llawen

Mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel o heriol i bob un ohonom.