CYNLLUN HEDDLU A THROSEDDU GWENT

SICRHAU GWENT MWY DIOGEL 2017-2021

Bydd fy nghynllun yn llywio penderfyniadau am drawsnewid a sut y gallwn fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau i helpu i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaeth effeithiol, hygyrch y gall pobl ymddiried ynddo sydd hefyd yn rhoi gwerth am arian i bobl Gwent.

Dolenni Cyflym

Newyddion Diweddaraf

Cadetiaid yr Heddlu yn derbyn hyfforddiant seiber...

Mae Tîm Seiberdroseddu Heddlu Gwent wedi darparu hyfforddiant diogelwch ar-lein i fwy na 70 o gadetiaid yr heddlu.

Diwrnod Rhyngwladol Dileu Caethwasiaeth

Mae caethwasiaeth yn drosedd ffiaidd sy’n cam-fanteisio ar y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ac, er i ni ystyried y fath beth yn...

Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi cynnal ei gyfarfod Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad chwarterol lle mae'n dwyn...

Llinell Gymorth Covid-19 I bobl Ddu ac Asiaidd

Mae’r elusen Barnardo’s wedi lansio gwasanaeth cymorth newydd i blant a phobl ifanc Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a’u teuluoedd sydd...

Llywodraeth y DU i ddiweddaru’r Cod Dioddefwyr

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu cynlluniau Llywodraeth y DU i ddiweddaru’r Cod Ymarfer i...

Gwent OPCC yn derbyn Siarter Plant

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yw’r Swyddfa Comisiynydd gyntaf yng Nghymru i dderbyn Siarter Safonau Cyfranogiad Plant a...