Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Ein Cyllid

Y Comisiynydd sy'n pennu'r praesept plismona ac ef sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu a dosbarthu grantiau plismona.

Newyddion Diweddaraf

Prosiect Cymunedol Pobl Ifanc Casnewydd

I nodi Wythnos Genedlaethol Gwaith Ieuenctid, ymwelodd fy swyddfa â’r Prosiect Cymunedol Pobl Ifanc, sydd wedi’i leoli yn Tŷ Cymunedol ym Maendy.

Swyddogion newydd yn dechrau ar eu gyrfa

Roeddwn wrth fy modd i groesawu 47 o swyddogion newydd Heddlu Gwent a'u teuluoedd i'w seremoni diwedd hyfforddiant yr wythnos hon.

Ymweliadau â safleoedd golchi ceir yn helpu i fynd i’r afael â...

Cafodd dros 40 o bobl eu diogelu gan swyddogion fel rhan o ymgyrch sy’n helpu i godi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern yng Ngwent a ledled gwledydd Prydain.

Hyfforddiant lles anifeiliaid

Mae aelodau fy nhîm wedi cymryd rhan mewn sesiwn hyfforddiant gyda'r RSPCA a fydd yn eu galluogi nhw i gefnogi ein gwirfoddolwyr lles anifeiliaid i fonitro iechyd a lles cŵn...

Diwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon

Ymunodd fy nhîm a minnau â channoedd o bobl i ddathlu Diwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon.

Ffilm newydd yn codi ymwybyddiaeth o Ganolfannau Atgyfeirio...

Gall ymosodiad rhywiol neu gam-drin rhywiol ddigwydd i unrhyw un, ac nid yw llawer o bobl yn gwybod beth i’w wneud, ble i fynd,nac at bwy i droi.