CYNLLUN HEDDLU A THROSEDDU GWENT

SICRHAU GWENT MWY DIOGEL 2017-2021

Bydd fy nghynllun yn llywio penderfyniadau am drawsnewid a sut y gallwn fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau i helpu i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaeth effeithiol, hygyrch y gall pobl ymddiried ynddo sydd hefyd yn rhoi gwerth am arian i bobl Gwent.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Etholiad

Cynhelir yr etholiad nesaf ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 6 Mai 2021.

Newyddion Diweddaraf

Gwasanaethau arbenigol ar gael i bobl sy'n niweidio eraill trwy...

Mae gwasanaethau arbenigol ar gael i bobl yng Ngwent sydd wedi cyflawni cam-drin domestig neu sy'n pryderu am yr effaith mae eu hymddygiad yn ei gael ar eu partneriaid neu eu...

Amddiffyn plant a phobl ifanc rhag niwed

Mae amddiffyn plant a phobl ifanc rhag niwed yn flaenoriaeth i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu Gwent.

Adolygiad o Swyddogaeth Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi argymhellion o ran gyntaf ei adolygiad dau ran o gomisiynwyr yr heddlu a throseddu.

Y Comisiynydd yn llongyfarch grwpiau cymunedol ar dderbyn cyllid...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi llongyfarch grwpiau o bob rhan o Went sydd wedi derbyn arian gan Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Cerbydau oddi ar y ffordd anghyfreithlon

Yn ddiweddar cefais gyfarfod gyda'r Prif Gwnstabl ac ASau o bob rhan o Went i drafod problem cerbydau oddi ar y ffordd anghyfreithlon.

Galwad cenedlaethol am farn pobl ar fynd i'r afael â thrais yn...

Mae llywodraeth y DU wedi ail agor ei alwad cenedlaethol am dystiolaeth ar fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched am bythefnos.