Comisiynu

Mae gan y Comisiynydd bwerau i gomisiynu gwasanaethau a dyfarnu grantiau i sefydliadau neu gyrff i'w gynorthwyo i gyflawni blaenoriaethau ei Gynllun Heddlu a Throseddu.

Bydd y Comisiynydd yn gweithio'n effeithiol gyda phartneriaid diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol eraill yn ardal Gwent a thu hwnt. Bydd eu gwaith yn cynnwys dylanwadu ar sut mae pob parti yn blaenoriaethu ac yn dod â'u hadnoddau at ei gilydd i fynd i'r afael â phroblemau a blaenoriaethau lleol. Byddant yn rhydd i rannu cyllid â phartneriaid a bydd ganddynt hyblygrwydd i benderfynu sut i ddefnyddio'u hadnoddau.

Un o'r prif alluogwyr yn hyn o beth yw Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 sy'n gofyn i bob partner statudol gydweithio o fewn Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol cenedlaethau'r dyfodol. Er nad yw plismona wedi'i ddatganoli yng Nghymru mae'r Comisiynydd yn wahoddedig statudol i'r Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus yng Ngwent.

Yn syml, ystyr y term 'Comisiynu' yw'r cylch o asesu anghenion pobl mewn ardal, cynllunio ac yna sicrhau'r gwasanaeth priodol.

Wrth weithio gyda phartneriaid yn lleol, mae angen datblygu agwedd gyffredin tuag at amryw o faterion trosedd a diogelwch cymunedol, a bydd y Comisiynydd yn chwilio am y ffyrdd gorau i ymgysylltu â'r partneriaid hyn er mwyn ennill dylanwad yn lleol. Gan hynny, mae’r Comisiynydd yn gweithredu tair haen o weithgareddau comisiynu ar hyn o bryd:

Haen 1 - Cronfa Effaith Gadarnhaol

Haen 2 - Cronfa Bartneriaeth yr Heddlua

Haen 3 - Comisiynu Strategol

Mae Bwrdd Rheoli Swyddfa'r Comisiynydd a'r Cydbwyllgor Archwilio yn cael eu hysbysu'n flynyddol am weithgarwch ar draws y tair haen.