Gwybodaeth Am y Contract

Mae'n ofynnol i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyhoeddi rhywfaint o wybodaeth i ganiatáu'r cyhoedd i'w dwyn i gyfrif.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn esbonio sut rydym yn bodloni'r gofynion datgelu sy'n ymwneud â chaffael nwyddau a gwasanaethau, h.y. “Faint rydym yn ei wario ac ar beth rydym yn ei wario”.

Contractau a Gwahoddiadau i Dendro

Mae dyletswydd ar y Comisiynydd i gyhoeddi manylion pob contract lle mae'r gwerth dros £10,000, ynghyd â chopi o bob gwahoddiad i dendro a gyhoeddwyd.

Mae gan y Bluelight Police Database (BLPD) gyfleuster Rhyddid Gwybodaeth sy'n darparu rhestr o gontractau cyfredol ar gyfer aelod awdurdodau, ar yr amod mai'r sefydliad sy'n cynnal y gronfa ddata.  Mae Heddlu Gwent  defnyddio BLPD i gyhoeddi copïau o gontractau wedi'u llofnodi sy'n werth dros £10,000.

Pan fydd yr heddlu'n prynu dan gontract ar y cyd neu fframwaith dan arweiniad sefydliad arall, byddwn yn cyfeirio at y prif sefydliad a allai fod yn heddlu arall, Gwasanaeth Caffael y Llywodraeth neu'n sefydliad sector cyhoeddus arall. Pan eir i gontract yn ôl y gofyn sy'n destun llofnod, bydd copïau o'r rhain yn cael eu cyhoeddi ar BLPD.

Mae Heddlu Gwent wedi mabwysiadu proses e-gaffael lefel uchel ac o ganlyniad, cedwir gwybodaeth yn ymwneud â gwahoddiadau i dendro yn yr adnodd e-dendro sy'n cael ei adnabod fel edendrocymru. Byddwn yn darparu dolen i ddogfennau ITT bob tro y byddwn yn hysbysebu ein cyfleoedd i dendro. 

Ar gyfer caffaeliadau o dan £10,000, lle nad oes contract ar waith, caiff gwerth am arian ei geisio, yn aml trwy ddyfynbrisiau cystadleuol a chaiff archebion prynu eu codi gan ddefnyddio’r amodau a thelerau sydd ynghlwm.

Hysbysebu cyfleoedd i dendro

Mae Heddlu Gwent  yn defnyddio sawl dull o roi cyhoeddusrwydd i gyfleoedd busnes, yn dibynnu ar natur a gwerth y cyfle:

GwerthwchIGymru  – menter Llywodraeth Cymru yw GwerthwchIGymru sy'n helpu BBaChau (busnesau bach a chanolig eu maint) a chyflenwyr eraill i weithio'n llwyddiannus gyda chleientiaid y sector cyhoeddus. Ar ôl cofrestru, gall cyflenwyr edrych ar gyfleoedd i dendro, hyrwyddo'u cwmni, cysylltu â sefydliadau cofrestredig y sector cyhoeddus a gofyn am gyngor.

Find a Tender– defnyddir y gwasanaeth hwn ar gyfer pob cyfle i dendro sydd dros y trothwy presennol (a arferai gael ei adnabod fel OJEU).

Contracts Finder – mae'n darparu gwybodaeth ddiweddar am dendrau a chontractau'r sector cyhoeddus yn y DU.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn y canllaw sydd ynghlwm, Sut i wneud Busnes gyda Heddlu Gwent

Gwahoddiadau i Dendro

Mae copïau o bob gwahoddiad i dendro ar gael ar wefan Gwerthwch i Gymru.

I gael mynediad i bob gwahoddiad blaenorol i dendro, defnyddiwch y cyfarwyddiadau canlynol:

  1. Ewch i wefan Gwerthwch i Gymru
  2. Ar y dudalen 'chwilio manwl' cliciwch ar flwch testun 'Enw'r Awdurdod' a theipiwch 'Police and Crime Commissioner for Gwent'
  3. Ar waelod y dudalen chwilio ticiwch y blwch i gynnwys hysbysiadau sydd wedi dod i ben
  4. Cliciwch ar y botwm 'Chwilio'
  5. Dylai pob gwahoddiad presennol a gwahoddiadau sydd wedi dod i ben ymddangos.

Lle y bo'n berthnasol, ac yn dilyn dyfarniad, bydd copïau o ddogfennau gwahoddiad i dendro ar gyfer contractau y disgwylir iddynt fod yn fwy na £10,000 ar gael trwy'r Blue Light Procurement Database.

Mae Gwasanaethau Masnachol a Chaffael ar y Cyd Heddlu Gwent yn gyfrifol am reoli'r holl weithgarwch ar dendrau a chontractau ar gyfer y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl.

Contractau a Ddyfarnwyd

Mae pob contract sydd wedi cael ei ddyfarnu, gan gynnwys rhai gwerth £10,000 neu lai, ar gael ar Gronfa Ddata Caffael Bluelight. 

I fynd at yr holl gontractau, dilynwch y cyfarwyddiadau canlynol:

  1. Ewch i wefan Bluelight Procurement Database
  2. O dan y pennawd 'Welcome to the Bluelight Procurement Database', ar waelod y blwch, mae'r frawddeg olaf yn dweud For a list of current contracts for member authorities please click here. Cliciwch y ddolen hon.
  3. Yn y meini prawf chwilio, dewiswch y gwymplen nesaf at 'Organisation' a dewiswch Heddlu Gwent.
  4. Cliciwch 'Search'.
  5. Dylai'r holl wahoddiadau i dendro presennol a rhai sydd wedi dod i ben ymddangos ar waelod y dudalen.

Sylwer:  Nid oes rhaid i chi gofrestru ar Gronfa Ddata Bluelight i allu gweld y wybodaeth am gontractau.