Gwybodaeth Am y Contract

Fel y nodir yn y Gorchymyn Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Gwybodaeth Benodol) (Diwygiad) 2012, Rhan 4 (b) a (c), rhaid i bob contract gwerth dro £10,000 y mae'r Comisiynydd neu'r Llu yn ymrwymo iddo gael ei gyhoeddi, yn ogystal â chopi o bob gwahoddiad i dendro a gyflwynir lle y disgwylir y bydd gwerth y contract dros £10,000. Mae Rhan 4 (d) y ddeddfwriaeth hefyd yn gofyn bod rhestr o gontractau gwerth llai na £10,000 yn cael eu cyhoeddi, gan gynnwys manylion yr holl bartïon sy'n rhan o'r contract yn ogystal â'i bwrpas.

Gwahoddiadau i Dendro

Mae copïau o bob gwahoddiad i dendro ar gael ar wefan Gwerthwch i Gymru.

I gael mynediad i bob gwahoddiad blaenorol i dendro, defnyddiwch y cyfarwyddiadau canlynol:

  1. Ewch i wefan Gwerthwch i Gymru
  2. Ar y dudalen 'chwilio manwl' cliciwch ar flwch testun 'Enw'r Awdurdod' a theipiwch 'Police and Crime Commissioner for Gwent'
  3. Ar waelod y dudalen chwilio ticiwch y blwch i gynnwys hysbysiadau sydd wedi dod i ben
  4. Cliciwch ar y botwm 'Chwilio'
  5. Dylai pob gwahoddiad presennol a gwahoddiadau sydd wedi dod i ben ymddangos.

Contractau a Ddyfarnwyd

Mae pob contract sydd wedi cael ei ddyfarnu, gan gynnwys rhai gwerth £10,000 neu lai, ar gael ar Gronfa Ddata Caffael Bluelight

I fynd at yr holl gontractau, dilynwch y cyfarwyddiadau canlynol:

  1. Ewch i wefan Bluelight Procurement Database
  2. O dan y pennawd 'Welcome to the Bluelight Procurement Database', ar waelod y blwch, mae'r frawddeg olaf yn dweud For a list of current contracts for member authorities please click here. Cliciwch y ddolen hon.
  3. Yn y meini prawf chwilio, dewiswch y gwymplen nesaf at 'Organisation' a dewiswch Heddlu Gwent.
  4. Cliciwch 'Search'.
  5. Dylai'r holl wahoddiadau i dendro presennol a rhai sydd wedi dod i ben ymddangos ar waelod y dudalen.

Sylwer:  Nid oes rhaid i chi gofrestru ar Gronfa Ddata Bluelight i allu gweld y wybodaeth am gontractau.