Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Ms Eleri Thomas MBE yw Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent.

Bywgraffiad

Mae'n arwain materion yn ymwneud â phlant a phobl ifanc, ac yn gweithio gyda phobl ifanc sydd yn y system cyfiawnder troseddol, y rhai sydd wedi dioddef troseddau, a'r rhai hynny sy'n agored i niwed ac sydd angen diogelwch a chymorth. 

Mae Eleri hefyd yn arwain gwaith Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a chyfiawnder troseddol.  Mae'n aelod o Fyrddau Diogelu Oedolion a Phlant Gwent, yn ogystal â Bwrdd Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Gwent. Hi yw cadeirydd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Gwent.

Helpodd Eleri Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddatblygu gweledigaeth a gwerthoedd Cynllun yr Heddlu a Throseddu Gwent.  Mae'n gyfrifol am weithio mewn partneriaeth â sefydliadau gwirfoddol a statudol er mwyn datblygu a darparu rhaglenni ymyrryd yn gynnar ac atal ar gyfer gwasanaethau partner a'r heddlu.

Ers dod yn Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, mae Eleri wedi chwarae rôl hanfodol wrth ddatblygu cyllid grant strategol sy'n targedu adnoddau i gefnogi pobl ifanc yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yng Ngwent.

Yn 2017, helpodd i lansio'r cynllun arloesol 'Heddlu Bach' yng Ngwent. Nod y rhaglen hon, sydd wedi'i hanelu at blant rhwng 9 ac 11 oed, yw chwalu rhwystrau rhwng pobl ifanc a'r heddlu drwy ymgysylltu â nhw yn ifanc. Mae'r rhaglen yn dysgu gwerthoedd a sgiliau cadarnhaol iddynt, yn ogystal â pharch, ac mae eisoes wedi cael ei chyflwyno mewn mwy nag 20 o ysgolion.

Mae Eleri yn gyfrifol am feithrin cydberthnasau strategol ag uwch swyddogion a rheolwyr yn Heddlu Gwent, ac mae'n gweithio gyda chyrff allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, partneriaid cyfiawnder troseddol, byrddau iechyd, awdurdodau lleol a'r sector gwirfoddol ar brosiectau a mentrau ar y cyd.

Mae gan Eleri dros 20 mlynedd o brofiad o weithio mewn rolau rheoli ac arwain strategol yng Nghymru, ynghyd â gwaith helaeth i ddatblygu gwasanaethau ac ymarfer ar gyfer plant a phobl ifanc.

Fel cyn-Brif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Gomisiynydd Plant Cymru (2009 - 2016), bu Eleri'n gyfrifol am lywio polisi strategol a dylanwad deddfwriaethol i wella hawliau plant, gan arwain at gynlluniau gweithredu cenedlaethol ar eiriolaeth a cham-fanteisio’n rhywiol ar blant.

Dyfarnwyd MBE i Eleri yn 2009 am ei gwasanaethau i blant a phobl ifanc yng Nghymru pan roedd yn bennaeth ar elusen Achub y Plant yng Nghymru (2001 - 2009). Hi yw cadeirydd ymddiriedolwyr Fforwm Ieuenctid Bro Morgannwg ac mae'n un o ymddiriedolwyr Kids in Museums.


Cyflog
£55,692 y flwyddyn


Cysylltu â'ch Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd


Hysbysiad o Fuddiannau Datgeladwy


Y Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch


Treuliau a Gwariant