Gorchymyn Gwybodaeth Benodedig

Mae Gorchymyn Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Gwybodaeth Benodedig) yn gosod dyletswydd ar Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd a'i swyddfa i gyhoeddi gwybodaeth benodol ar gyfer y cyhoedd ac i adolygu’r wybodaeth honno'n rheolaidd.

Mae'r gofynion yn cynnwys gwybodaeth ynghylch pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud, beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario, beth yw ein blaenoriaethau, sut rydym yn gwneud penderfyniadau a gwybodaeth am gwynion, polisïau a gweithdrefnau.

Ceir manylion cyhoeddi isod:

Diwygiad 2021

Perfformiad:

Datganiad ar gyfraniad Heddlu Gwent tuag at gyflawni gwelliannau yn erbyn y prif flaenoriaethau cenedlaethol fel y mynegir gan yr Ysgrifennydd Gwladol. 

  • gan gynnwys eglurhad o ba rai o'r blaenoriaethau cenedlaethol sy'n cael eu hasesu i fod yn berthnasol a pha rai nad ydynt yn berthnasol yng nghyd-destun yr ardal blismona berthnasol a'r rhesymau dros yr asesiad hwnnw.

Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (yr Arolygiaeth):

Adroddiad arolwg PEEL mwyaf diweddar - 2018/19*
*sylwer bod yr arolwg PEEL nesaf ar gyfer Gwent i fod i ddigwydd yn 2022.

Asesiad crynodol (inffograffeg) o berfformiad Heddlu Gwent o'r arolwg PEEL*
*sylwer na fydd yr inffograffeg ar gael nes bydd adroddiad arolwg 2022 wedi cael ei gynhyrchu gan yr Arolygiaeth

Cwynion:

Data perfformiad chwarterol Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu ar gyfer Heddlu Gwent

Adroddiad Ystadegau Blynyddol Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu ar gyfer Heddlu Gwent

Adroddiad a gyhoeddir gan Swyddfa'r Comisiynydd sy'n ymdrin â: (yn cael ei gynhyrchu)

  • sut mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am gyflawni ei swyddogaethau mewn perthynas ag ymdrin â chwynion am yr heddlu; ac
  • asesiad gan Swyddfa'r Comisiynydd o'i pherfformiad wrth gyflawni ei swyddogaethau mewn perthynas ag adolygu cwynion am yr heddlu.

2020/21 

2021/22 

Pwy ydym ni a'r hyn rydym yn ei wneud: gwybodaeth am y sefydliad, strwythurau, lleoliadau a chontractau.

Enwau a manylion cyswllt Comisiynydd a'r Dirprwy Gomisiynydd

Gwybodaeth am strwythurau mewnol Swyddfa'r Comisiynydd yn cynnwys siartiau sefydliadol, (gydag enwau uwch staff, os ydynt yn cytuno i hynny), bandiau cyflog a demograffeg yn cynnwys ethnigrwydd, rhywedd ac anabledd (yn ôl cyfran). -

Gwybodaeth am unrhyw drefniadau sydd gan y Comisiynydd i ddefnyddio staff prif swyddog yr heddlu neu awdurdod lleol.

Unrhyw eiddo neu dir sy'n eiddo i'r Comisiynydd neu'n cael ei ddefnyddio at ddibenion gwaith y Comisiynydd

 

Yr hyn rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario: Gwybodaeth ariannol yn ymwneud ag incwm a gwariant rhagamcanol a gwirioneddol ac archwiliad ariannol clir er mwyn tryloywder.

Cyllideb Swyddfa'r Comisiynydd, yn cynnwys:

Holl wariant arfaethedig 

Holl ffynonellau refeniw disgwyliedig

Lefelau praesept arfaethedig

Y praesept drafft (sy'n gorfod cael ei ystyried gan Banel yr Heddlu a Throsedd);

Yr ymateb i adroddiad Panel yr Heddlu a Throsedd ar y praesept arfaethedig

 

Manylion pob grant (gan gynnwys grant lleihau trosedd ac anhrefn) a ddyfarnir gan y Comisiynydd, yn cynnwys:

Yr amodau (os oes rhai) sy'n gysylltiedig â'r grant

Derbynnydd y grant

Y rhesymau pam roedd y corff yn ystyried y byddai'r grant yn sicrhau, neu'n cyfrannu at sicrhau lleihad mewn trosedd ac anhrefn yn ardal y corff, ble y bo'n briodol.