Polisi Chwythu'r Chwiban

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi ymrwymo i’r safonau uchaf posib o ran didwylledd, gonestrwydd ac atebolrwydd. Yn unol â’r ymrwymiad hwnnw, rydyn ni’n disgwyl i unrhyw un sydd â phryderon difrifol am unrhyw agwedd ar waith Swyddfa’r Comisiynydd neu Heddlu Gwent i godi’r pryderon hynny.

Y bwriad yw ymdrin â phryderon mawr am gamymddwyn sydd y tu allan i gwmpas gweithdrefnau eraill ac sy’n berthnasol i bob aelod o staff Swyddfa’r Comisiynydd, gan gynnwys gwirfoddolwyr.

Polisi Chwythu'r Chwiban