Polisi Treuliau - Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Yn ôl paragraff 3 Atodlen 1 Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 ('Deddf 2011') bydd lwfansau awdurdodedig yn cael eu talu i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd.

Ystyr 'lwfansau awdurdodedig' yw lwfansau mewn perthynas â threuliau a ysgwyddwyd gan y comisiynydd wrth iddo arfer swyddogaethau comisiynydd. Yr Ysgrifennydd Gwladol sy’n penderfynu ar y mathau o lwfansau a’r symiau.

Saesneg  - cofnod penderfyniad PCCG-2014-028