Strategaeth Ystadau

I gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaeth gweithredol, mae angen ystâd sy'n addas i'r pwrpas ar Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Heddlu Gwent. Nod y strategaeth hon yw darparu asesiad o'r ystâd bresennol mewn perthynas â'r gofynion plismona a gofynion y cyhoedd. Mae'n amlinellu'r weledigaeth ar gyfer yr ystâd ac yn nodi'r amcanion a'r cyfeiriad ar gyfer ei dyfodol.

Cofrestr yr Ystâd

Yn unol â Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol (2011) Gorchymyn Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Gwybodaeth Benodol) 2011, adran 4a, mae'n ofynnol i'r Comisiynydd gyhoeddi "gwybodaeth am unrhyw safle neu dir sy'n eiddo i, neu a ddelir at ddiben, y corff plismona lleol etholedig".

Mae'r Gofrestr Ystadau ​​​​​​yn gywir ar 2023 a chaiff ei diweddaru’n rheolaidd gyda newidiadau.

Penderfyniadau a wnaed 

2013-012

2013-011

2013-036

2013-037

2013-079

2013-129

2014-014

2014-075

2014-099

2016-013

2016-020  1 2 3 

2016-023

2017-029

2017-033

2020-060

2021-025

2022-028   (1)