Y Tîm


Mae'r Comisiynydd yn cael cymorth gan dîm o bobl i sicrhau ei fod yn gallu cyflawni pob agwedd ar ei swydd hyd eithaf ei allu.

Fel Pennaeth Gwasanaethau y Telir Amdanynt, y Prif Weithredwr Siân Curley sy'n gyfrifol am gyflogi a rheoli'r tîm staff yn ogystal â monitro safonau.

Mae'r Prif Swyddog Cyllid, Darren Garwood-Pask, yn cynghori'r Comisiynydd ar bob mater ariannol megis effaith y gyllideb a'r holl benderfyniadau gwario a chomisiynu.

Mae'r Prif Weithredwr a'r Prif Swyddog Cyllid yn atebol i'r Comisiynydd.


Strwythur a Chyflogau

Y Comisiynydd: Jeff Cuthbert: £73,302.

Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd: Eleri Thomas: £57,177.

Prif Weithredwr a Swyddog Monitro: Sian Curley: Salary: £102,717.

 • Rheolwr Swyddfa: £33,915 - £35,982.
 • Cynorthwyydd Personol i’r tîm gweithredol (rhannu swydd): £27,789 - £29,874.
 • Cynorthwyydd Personol i’r tîm gweithredol: £27,789 - £29,874.
 • Cynorthwyydd Gweinyddol: £24,291 - £27,351.

Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu: £51,252 - £54,600.

 • 2 Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu: £36,996 - £39,036. 

Pennaeth Sicrwydd a Chydymffurfio (Dirprwy Swyddog Monitro a Swyddog Diogelu Data): £51,252 - £54,600.

 • Swyddog Llywodraethu: £33,915 - £35,982.
 • Swyddog Safonau a Llywodraethu: £33,915 - £35,982.

Pennaeth Strategaeth: £51,252 - £54,600.

 • 3 Swyddog Polisi: £36,996 - £39,036. 
 • Rheolwr Cyflawni Partneriaeth y Ddyletswydd Trais Difrifol: £40,005 - £43,098.

Prif Swyddog Ariannol a Swyddog S151: Darren Garwood-Pask. Salary: £102,717.

 • Prif Reolwr Ariannu a Chomisiynu: £51,252 - £54,600.
 • Rheolwr Comisiynu a Chyllido: £38,007 - £40,950.
 • Swyddog Busnes ac Arian: £33,915 - £35,982.

Mae dyletswydd statudol ar y Comisiynydd i gyhoeddi nifer y staff ar y tîm, gan gynnwys cyfran y staff sy'n fenywod a (hyd y gŵyr y Comisiynydd) chyfran y staff sydd o leiafrif ethnig a/neu sydd ag anabledd.

Ar hyn o bryd mae tîm Swyddfa'r Comisiynydd yn cynnwys y staff canlynol (heblaw am y Comisiynydd a'r Dirprwy Gomisiynydd):
Nifer y swyddi yn y strwythur: 20 (Cyfwerth ag amser llawn)
Cyfran y staff sy'n fenywod: 14
Cyfran y staff sy'n aelodau o leiafrif ethnig: 1
Cyfran y staff sydd ag anabledd: 2