Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad

Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad yw'r fforwm gwneud penderfyniadau ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a phan fo'n briodol mewn ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl. Mae'r Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad yn gyfrifol am fonitro perfformiad.

Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am y canlynol:

 • Unrhyw faterion sy'n ymwneud ag effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y gwasanaeth plismona a ddarperir yng Ngwent
 • Monitro a rheoli'r broses o gyflawni Cynllun yr Heddlu a Throseddu
 • Asesu hyfywedd cymryd rhan mewn mentrau cydweithredu a'r penderfyniadau’n ymwneud â hynny
 • Adolygu'r broses o sicrhau plismona gweithredol drwy wybodaeth am berfformiad
 • Adolygu a monitro'r gwaith o reoli'r gyllideb gan y Prif Swyddog Ariannol (Prif Gwnstabl)
 • Trosolwg o'r dosbarthiad a'r lefel o staff ac adnoddau ar gyfer sicrhau gwasanaethau'r heddlu
 • Adolygu a nodi pryderon y gymuned ynghylch plismona a gweithredu cynlluniau i fynd i'r afael â'r materion hynny
 • Trafod unrhyw faterion sy'n codi o weithredu'r Memorandwm o Ddealltwriaeth, cynllun cydsynio a pholisïau a gweithdrefnau allweddol eraill
 • Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau critigol cyfredol a bygythiadau a risgiau strategol. Oherwydd sensitifrwydd rhai materion a'u lefel dosbarthu o dan gynllun marcio gwarcheidiol y llywodraeth, bydd y cofnodion sy'n ymwneud â'r eitemau hyn yn amodol ar gyfyngiadau cyhoeddi priodol.

Mae aelodaeth y Bwrdd yn cynnwys Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Pennaeth Staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Prif Swyddog Ariannol y Swyddfa a'r Prif Gwnstabl. Gall Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl wahodd unrhyw un arall yn ôl eu disgresiwn i roi cyngor proffesiynol i'r Bwrdd.

Cylch Gorchwyl y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad


Os ydych chi am fynd i gyfarfod y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad ac am glywed y cyfarfod yn Gymraeg, rhowch wybod i Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd o leiaf bythefnos cyn dyddiad y cyfarfod er mwyn i ni wneud y trefniadau priodol.

Mae 2021 dyddiadau'r cyfarfodydd fel a ganlyn*:

 • 3 Mawrth
 • 7 Mehefin
 • 1 Medi
 • 24 Tachwedd

*Oherwydd y Pandemig Coronafeirws, bydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal o bell. Yn anffodus, ni fydd aelodau’r cyhoedd yn gallu arsylwi ar y cyfarfod. Bydd agendau a chofnodion yn cael eu cyhoeddi fel arfer.