7 Mawrth 2024

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Cadarnhau Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu'r cyfarfod a gynhaliwyd 22 Tachwedd 2023.

3a) - Adroddiad Cynnydd Arolwg PEEL Arolygiaeth Cwnstabliaeth, Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Fawrhydi (HMICFRS)

Prif Gwnstabl

 

3b) Adroddiad Perfformiad Sefydliadol yn erbyn Blaenoriaethau Cynllun yr Heddlu a Throsedd Chwarter 3 2023-24 1

  • Yn cynnwys Trosolwg Chwarter 3 2023-24

Pennaeth Gwelliant Parhaus

 

3c) Adolygiad Blynyddol y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol

Prif Weithredwr

 

3d) Strategaeth Rheoli Fflyd (2021-2024)

Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

 

3e) Adroddiad Monitro Cyllid 1 

Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

 

4. Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 2018 a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.

 

5a) Y Gofrestr Risg Strategol Ar y Cyd

Dirprwy Brif Gwnstabl

 

5b) Datblygiadau Diweddaraf - Cydweithio - Crynodeb Gweithredol o Feysydd Gweithredol

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Gunney

 

5c) Adroddiad Blynyddol Cydymffurfiaeth â Diogelu/Lles plant 2022/23

Pennaeth Gwasanaethau Amddiffyn

 

6. Unrhyw Fater Arall