Ystafell Newyddion

Arolwg cyllid yr heddlu

Hoffwn ddiolch i bawb a rannodd eu barn yn ddiweddar ynghylch cyllid yr heddlu trwy gwblhau fy arolwg cyllideb, naill ai ar-lein, neu yn un o fwy na 20 o sesiynau ymgysylltu y...

Cyfleoedd cymunedol Cil-y-coed

Yr wythnos hon ymunais â Heddlu Gwent a phartneriaid ar gyfer digwyddiad yn Store 21 yng Nghil-y-coed.

Mae amser o hyd i chi leisio barn ynglŷn â chyllid yr heddlu

Mae amser o hyd i drigolion yng Ngwent leisio barn ynglŷn â chyllid yr heddlu ar gyfer 2023/24.

Cadwch yn ddiogel a mwynhewch Nadolig hapus

Mae'r flwyddyn hon wedi teimlo’n fwy normal rywsut ar ôl dwy flynedd o'r pandemig a chyfyngiadau ar ein bywydau bob dydd. Fodd bynnag, nid oes dianc rhag y ffaith iddi fod yn...

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â phencadlys yr heddlu

Roedd yn anrhydedd i Brif Gwnstabl Pam Kelly a minnau groesawu’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, i bencadlys newydd Heddlu Gwent yr wythnos hon.

Hwnt ac yma

Yr wythnos hon rydym ni wedi bod yn ymweld â chymunedau yn Nhrecelyn, Tŷ-du a Brynbuga i siarad â thrigolion.

Swyddogion newydd yn ymuno â’r rhengoedd

Yr wythnos hon roeddwn yn falch o gael fy ngwahodd i groesawu 51 o swyddogion heddlu newydd i Heddlu Gwent.

Gwobrau hirwasanaeth Heddlu Gwent

Roedd hi'n fraint fawr mynychu gwobrau hirwasanaeth Heddlu Gwent yr wythnos hon.

Ar grwydr

Yr wythnos hon mae fy nhîm wedi bod ar grwydr ledled Gwent, yn ymweld â chymunedau yn Abertyleri, Blaenafon, Pont-y-pŵl, Cil-y-coed, Casnewydd a Phontllanfraith.

Diwrnod Hawliau’r Gymraeg 2022

Mae gennych chi hawl i dderbyn gwasanaethau Cymraeg gan sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru.

Gweithdai Ymwybyddiaeth o Droseddau Cyllyll

Rwyf yn eithriadol o falch bod miloedd o bobl ifanc o ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid ledled Gwent wedi cymryd rhan mewn sesiynau ymwybyddiaeth o droseddau cyllyll a...

Gwent yn dweud ffarwel wrth yr Angel Cyllyll

Bydd yr Angel Cyllyll yn gadael Gwent yn swyddogol ddydd Iau 1 Rhagfyr ar ôl treulio mis yng nghanolfan siopa Friars Walk yng Nghasnewydd.