Ystafell Newyddion

Cadetiaid yr Heddlu yn derbyn hyfforddiant seiber...

Mae Tîm Seiberdroseddu Heddlu Gwent wedi darparu hyfforddiant diogelwch ar-lein i fwy na 70 o gadetiaid yr heddlu.

Diwrnod Rhyngwladol Dileu Caethwasiaeth

Mae caethwasiaeth yn drosedd ffiaidd sy’n cam-fanteisio ar y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ac, er i ni ystyried y fath beth yn...

Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi cynnal ei gyfarfod Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad chwarterol lle mae'n dwyn...

Llinell Gymorth Covid-19 I bobl Ddu ac Asiaidd

Mae’r elusen Barnardo’s wedi lansio gwasanaeth cymorth newydd i blant a phobl ifanc Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a’u teuluoedd sydd...

Llywodraeth y DU i ddiweddaru’r Cod Dioddefwyr

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu cynlluniau Llywodraeth y DU i ddiweddaru’r Cod Ymarfer i...

Gwent OPCC yn derbyn Siarter Plant

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yw’r Swyddfa Comisiynydd gyntaf yng Nghymru i dderbyn Siarter Safonau Cyfranogiad Plant a...

Mae’n rhaid i wasanaethau cyhoeddus wneud mwy i...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn galw ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i ddatblygu ffyrdd newydd o atal a...

Diwrnod Rhuban Gwyn

Heddiw rydym yn nodi Diwrnod Rhuban Gwyn pan fydd miloedd o bobl ledled y DU yn gwneud safiad, codi eu llais a dweud na wrth drais yn erbyn...

Blog: Wythnos Genedlaethol Diogelu

Wythnos Genedlaethol Diogelu

Cyllid gan y Llywodraeth i roi cymorth i...

Mae Llywodraeth y DU wedi dyrannu £63,729 i Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent ar gyfer rhoi cymorth i ddioddefwyr treisio,...

'Does Dim Angen Goryrru

Mae mwy na chwarter gyrwyr gwrywaidd wedi cyfaddef eu bod yn gyrru ar gyflymderau o dros 100 yr awr yn ôl ffigyrau a ryddhawyd ar gyfer...

Genedlaethol Dangos Parch at Weithwyr Siopau

Croesawais y cyfle i glywed profiadau agored a gonest staff manwerthu o bob rhan o Gymru sydd wedi dioddef digwyddiadau annerbyniol wrth...