Ystafell Newyddion

Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu

Bydd etholiadau nesaf y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal ddydd Iau 2 Mai 2024.

Gwrando ar blant Tredegar

Parhaodd ein gweithdai Mannau Diogel yr wythnos hon gydag ymweliad ag Ysgol Gynradd Deighton yn Nhredegar.

"Mae wedi bod yn anrhydedd ac yn fraint enfawr"

Mae wedi bod yn anrhydedd ac yn fraint enfawr gwasanaethu pobl Gwent fel eu Comisiynydd Heddlu a Throsedd etholedig am yr wyth mlynedd diwethaf.

Cynnal parêd ar gyfer swyddogion newydd

Roeddwn yn falch o ymuno â'r Prif Gwnstabl, a theuluoedd a ffrindiau 43 o swyddogion heddlu newydd yr wythnos diwethaf i nodi dechrau eu gyrfaoedd plismona yn ffurfiol.

Disgyblion yn trafod mannau diogel yn eu cymuned

Yr wythnos hon aeth fy nhîm i ysgol Gynradd Beaufort Hill yng Nglyn Ebwy. Cymerodd y disgyblion ran mewn gweithdy Man Diogel, gan rannu eu meddyliau am eu cymuned.

Lansio llyfr a ysgrifennwyd gan blant ysgol yn llyfrgelloedd...

Mae llyfr a ysgrifennwyd gyda phlant o Barc Lansbury bellach ar gael yn llyfrgelloedd Caerffili.

Clwb Soroptimyddion Cwmbrân

Yr wythnos yma gofynnwyd i fy nirprwy, Eleri Thomas, siarad yng Nghlwb Soroptimyddion Cwmbrân am y gwaith rydym yn ei wneud i amddiffyn menywod a merched yma yng Ngwent.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn dyfarnu £423,000 i grwpiau...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi dyfarnu £423,174.80 i grwpiau sy'n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc ledled Gwent.

Digwyddiad lles Coleg Gwent

Yr wythnos yma aeth fy nhîm i gefnogi digwyddiad lles a chynnydd Coleg Gwent ym Mharth Dysgu Torfaen yng Nghwmbrân.

Pobl ifanc yn lleisio eu barn am Heddlu Gwent

Mae fy nhîm yn gweithio gyda grŵp o bobl ifanc o Gwmbrân i geisio deall eu canfyddiadau o Heddlu Gwent yn well.

Y Prif Gwnstabl yn cyhoeddi ei bod yn bwriadu ymddeol

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Pam Kelly, wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu ymddeol yn hwyrach eleni.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Eleri Thomas, Dirprwy Gomisiynydd...

Ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni gofynnir i ni 'ysbrydoli cynhwysiant'. Mae'n alwad ar bob un ohonom ni i weithredu i chwalu rhwystrau a herio stereoteipiau ble...