Ystafell Newyddion

Gwasanaethau arbenigol ar gael i bobl sy'n niweidio eraill trwy...

Mae gwasanaethau arbenigol ar gael i bobl yng Ngwent sydd wedi cyflawni cam-drin domestig neu sy'n pryderu am yr effaith mae eu hymddygiad yn ei gael ar eu partneriaid neu eu...

Amddiffyn plant a phobl ifanc rhag niwed

Mae amddiffyn plant a phobl ifanc rhag niwed yn flaenoriaeth i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu Gwent.

Adolygiad o Swyddogaeth Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi argymhellion o ran gyntaf ei adolygiad dau ran o gomisiynwyr yr heddlu a throseddu.

Y Comisiynydd yn llongyfarch grwpiau cymunedol ar dderbyn cyllid...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi llongyfarch grwpiau o bob rhan o Went sydd wedi derbyn arian gan Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Cerbydau oddi ar y ffordd anghyfreithlon

Yn ddiweddar cefais gyfarfod gyda'r Prif Gwnstabl ac ASau o bob rhan o Went i drafod problem cerbydau oddi ar y ffordd anghyfreithlon.

Galwad cenedlaethol am farn pobl ar fynd i'r afael â thrais yn...

Mae llywodraeth y DU wedi ail agor ei alwad cenedlaethol am dystiolaeth ar fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched am bythefnos.

Dyn o Gaerwent yn ennill Gwobr Arwr y Gymuned

Mae dyn o Gaerwent yn Sir Fynwy wedi cael ei enwi'n Arwr y Gymuned yn rhan o Wobrau Pride of Gwent 2020/21.

Swyddogion Cymorth Cymunedol newydd yn ymuno â Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi croesawu 36 Swyddog Cymorth Cymunedol (SCC) newydd i'r llu.

Y Dirprwy Gomisiynydd yn canmol cynhadledd VAWDASV

Mae Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Eleri Thomas, wedi canmol yr ymdrechion parhaus i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol...

Rhaid i ni wneud popeth y gallwn ni i fynd i’r afael â thrais yn...

Mae’r genedl gyfan yn ceisio dod i dermau â’r realiti sy’n cael ei amlygu gan fenywod ledled y wlad yn dilyn llofruddiaeth honedig Sarah Everard yn Llundain.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n canmol ymdrechion yr heddlu i...

Mae beicio oddi ar y ffordd anghyfreithlon wedi cynyddu yn ystod y pandemig gan greu difrod sylweddol i gefn gwlad, niweidio anifeiliaid sy'n pori a rhoi cerddwyr a phobl...

Gwobrau Pride of Gwent

Mae seremoni Gwobrau Pride of Gwent 2020/21 yn cael ei chynnal ddydd Iau 11 Mawrth.