Ystafell Newyddion

Wythnos Gwaith Ieuenctid 2021

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi canmol gwaith gwerthfawr gweithwyr ieuenctid wrth ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwaith Ieuenctid.

Mae angen gwirfoddolwyr i fonitro lles cŵn heddlu

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn recriwtio gwirfoddolwyr sy'n angerddol ynghylch anifeiliaid i helpu i sicrhau bod cŵn Heddlu Gwent yn cael eu...

Rhoi blaenoriaeth i gymunedau bregus

Cyfarfu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent a Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru'r wythnos hon i drafod sut y gallant hwy a...

Ni fydd trais a cham-drin yn cael eu goddef ar y stryd fawr

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi condemnio'r broblem gynyddol o drais a sarhad tuag at staff manwerthu yn y DU.

Blog Gwadd: Liam Jenkins, Sir Casnewydd yn y Gymuned

Fy enw i yw Liam Jenkins, rwy’n 24 oed a fi yw cydlynydd Premier League Kicks ar gyfer ymddiriedolaeth elusennol tîm Sir Casnewydd, Sir Casnewydd yn y Gymuned.

Mae cyllid ar gael i roi cymorth i blant a phobl ifanc

Gall sefydliadau yng Ngwent wneud cais am gyfran o £300,000 gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ariannu prosiectau sy'n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc sydd...

Cam-drin – ‘does dim terfyn oedran

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi cynnal gweminar ar-lein ar gyfer gweithwyr proffesiynol rheng flaen i dynnu sylw at yr effaith ddinistriol mae...

Cymunedau Gwent i elwa ar arian atal troseddu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn £699,564 gan y Swyddfa Gartref i ariannu mesurau atal troseddu yn Pillgwenlli yng Nghasnewydd a Rhymni yng Nghaerffili.

Disgyblion yn codi arian ar gyfer Tŷ Cymunedol, Casnewydd

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Maendy wedi codi £900 ar gyfer Tŷ Cymunedol, prosiect cymunedol yn Heol Eton, Casnewydd, sy’n derbyn cyllid gan Gomisiynydd yr Heddlu a...

Ymweld â Chaerffili

Mae Jeff Cuthbert, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi bod yn ymweld â threfi a chymunedau yng Nghaerffili ers iddo gael ei ailethol ym mis Mai.

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn canmol gwaith gwirfoddolwyr...

Yr wythnos hon cyfarfu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Jeff Cuthbert â chydlynydd Tîm Tref Cil-y-coed, Aaron Reeks i gael ei gymorth i rannu gwybodaeth â busnesau lleol am...

Wythnos Gwirfoddolwyr

Mae'n Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr ac rwyf am fanteisio ar y cyfle i ddiolch i'r holl wirfoddolwyr ledled Gwent sy'n rhoi o'u hamser yn hael i gefnogi ein gwasanaethau...