Ystafell Newyddion

Diwrnod Hawliau'r Gymraeg

Gall siaradwyr Cymraeg gael y newyddion diweddaraf am weithgareddau Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent drwy’r e-fwletin a thudalen Facebook Gymraeg bwrpasol.

Cadetiaid yr Heddlu yn derbyn hyfforddiant seiber

Mae Tîm Seiberdroseddu Heddlu Gwent wedi darparu hyfforddiant diogelwch ar-lein i fwy na 70 o gadetiaid yr heddlu.

Diwrnod Rhyngwladol Dileu Caethwasiaeth

Mae caethwasiaeth yn drosedd ffiaidd sy’n cam-fanteisio ar y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ac, er i ni ystyried y fath beth yn annhebygol, mae’n dal i fod yn...

Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi cynnal ei gyfarfod Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad chwarterol lle mae'n dwyn Heddlu Gwent i gyfrif am ddarparu...

Llinell Gymorth Covid-19 I bobl Ddu ac Asiaidd

Mae’r elusen Barnardo’s wedi lansio gwasanaeth cymorth newydd i blant a phobl ifanc Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a’u teuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan Covid-19....

Llywodraeth y DU i ddiweddaru’r Cod Dioddefwyr

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu cynlluniau Llywodraeth y DU i ddiweddaru’r Cod Ymarfer i Ddioddefwyr.

Gwent OPCC yn derbyn Siarter Plant

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yw’r Swyddfa Comisiynydd gyntaf yng Nghymru i dderbyn Siarter Safonau Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc.

Mae’n rhaid i wasanaethau cyhoeddus wneud mwy i fynd i'r afael â...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn galw ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i ddatblygu ffyrdd newydd o atal a lleihau troseddoldeb ymhlith plant a...

Diwrnod Rhuban Gwyn

Heddiw rydym yn nodi Diwrnod Rhuban Gwyn pan fydd miloedd o bobl ledled y DU yn gwneud safiad, codi eu llais a dweud na wrth drais yn erbyn menywod.

Blog: Wythnos Genedlaethol Diogelu

Wythnos Genedlaethol Diogelu

Cyllid gan y Llywodraeth i roi cymorth i ddioddefwyr treisio,...

Mae Llywodraeth y DU wedi dyrannu £63,729 i Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent ar gyfer rhoi cymorth i ddioddefwyr treisio, trais rhywiol a cham-drin domestig.

'Does Dim Angen Goryrru

Mae mwy na chwarter gyrwyr gwrywaidd wedi cyfaddef eu bod yn gyrru ar gyflymderau o dros 100 yr awr yn ôl ffigyrau a ryddhawyd ar gyfer Wythnos Diogelwch Ffyrdd gan yr elusen...