Ystafell Newyddion

Hwnt ac yma

Yr wythnos hon, buom hefyd yn ymweld â digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol ym Mhilgwenlli yng Nghasnewydd a Pharc Bryn Bach ym Mlaenau Gwent.

Plant yn dysgu syrffio diolch i gronfa Uchel Siryf Gwent

Yng Ngwent, mae mwy na 100 o blant ag anghenion dysgu ychwanegol yn dysgu syrffio, gyda chymorth ariannol gan Uchel Siryf Gwent.

Haf o Hwyl gyda gwasanaeth Chwarae Torfaen

Mae fy nhîm ymgysylltu wedi bod yn brysur yr wythnos hon yn cefnogi gwasanaeth chwarae cyngor Torfaen.

Heddlu’n ymateb i gynnydd cenedlaethol mewn dwyn beiciau

Mae gwerth miloedd o bunnoedd o eiddo wedi’i ddychwelyd i’r perchnogion priodol yn dilyn ymgyrch gan Heddlu Gwent i fynd i’r afael â lladrata beiciau.

Hwnt ac yma

Roedd fy nhîm allan ledled Gwent yr wythnos diwethaf yn siarad â channoedd o drigolion yng Nghaerffili, Sir Fynwy a Chasnewydd.

Mae cyllid ar gael i roi cymorth i blant a phobl ifanc

Gall sefydliadau yng Ngwent wneud cais am gyfran o £300,000 gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ariannu prosiectau sy'n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc sydd...

Cynllun ehangu i wella ymateb i RASSO

Bydd Heddlu Gwent yn cymryd rhan yn Ymgyrch Soteria Bluestone, cynllun a gynlluniwyd i wella dull yr heddlu o ymchwilio i drais a throseddau rhywiol.

Gwobrau codi arian Shaftesbury Youf Gang

Roedd yn bleser gen i fynd i Ganolfan Gymuned Shaftesbury i ddathlu cyflawniadau codi arian gwych Shaftesbury Youf Gang.

Blwyddyn yn ddiweddarach | Yr Uned Gofal Dioddefwyr

Ar ôl cael ei lansio ym mis Gorffennaf 2021, yr uned yw’r prif bwynt cyswllt i ddioddefwyr, o’r cam cyntaf yn adrodd am drosedd, at ddiwedd y broses cyfiawnder troseddol.

Gwent yn sicrhau bron i £750,000 o gyllid ychwanegol i helpu i...

Bydd Heddlu Gwent yn derbyn hyd at £750,000 yn rhan o gyllid rhaglen Strydoedd Saffach y Swyddfa Gartref

Diwrnod y Lluoedd Arfog Pont-y-pŵl

Roedd yn bleser bod yn bresennol yng ngorymdaith ailddatgan Rhyddid Bwrdeistref Torfaen Y Cymry Brenhinol.

Podlediad Heddlu Bach Blaenafon

Yn ddiweddar treuliais amser gydag uned Heddlu Bach Ysgol Treftadaeth Blaenafon.