Ystafell Newyddion

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn croesawu cynllun...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu’r fersiwn drafft o Gynllun Gweithredu Hil yr Heddlu a ryddhawyd gan Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr...

Ar grwydr yng Nghoed-duon a Rhymni

Es i ymweld â Choed-duon a Rhymni'r wythnos hon i gwrdd â'r timau plismona lleol ac i siarad â thrigolion a masnachwyr am y materion sydd o bwys iddyn nhw.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn ariannu prosiectau i...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn ariannu dau brosiect sy'n rhoi cymorth i bobl ifanc sydd mewn perygl o ddechrau ymwneud â throsedd difrifol.

Plant Ysgol Gynradd St Andrews yn holi'r comisiynydd

Mae plant o Ysgol Gynradd St Andrews yng Nghasnewydd wedi cwrdd â Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, am sesiwn holi ac ateb i ddysgu am ei rôl a'i...

Swyddogion Gwent yn ymuno ag ymgyrch genedlaethol i drechu...

Cynhaliwyd y gweithgarwch gorfodi wythnos o hyd rhwng dydd Llun 9 Mai a dydd Gwener 13 Mai a bu swyddogion o Heddlu Gwent yn gweithio gyda phartneriaid awdurdodau lleol i...

Swyddogion Cymorth Cymunedol newydd yn dechrau ar eu gyrfa

Yr wythnos hon, gwnaethom groesawu 25 o swyddogion cymorth cymunedol newydd i Heddlu Gwent.

Sesiwn mannau diogel yn Ysgol Gynradd St Andrews

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi ymweld ag Ysgol Gynradd St Andrews yng Nghasnewydd i wrando ar bryderon trigolion lleol am ddiogelwch yn y...

Plant yn dysgu i sglefr fyrddio yn rhan o brosiect Comisiynydd yr...

Mae plant yng Ngwent yn dysgu i sglefr fyrddio am y tro cyntaf diolch i brosiect sy'n cael cyllid gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Heddlu Gwent yn cynnal twrnamaint pêl-droed i hybu iechyd meddwl...

Cynhaliodd Heddlu Gwent dwrnamaint pêl-droed dan 11 i dimau ledled Blaenau Gwent ar gae Keith Williams yn Abertyleri.

Gwanwyn Glân Torfaen

Ymunodd aelodau fy nhîm a phartneriaid o Gyngor Torfaen a gwirfoddolwyr lleol i godi sbwriel yn Llyn Cychod Cwmbrân ar gyfer Gwanwyn Glân Torfaen eleni.

Gwrando ar fusnesau yn Abertyleri

Yr wythnos hon ymwelais ag Abertyleri i siarad â thrigolion a pherchnogion busnes am ddiogelwch cymunedol.

Mae Heddlu Gwent yn recriwtio cadetiaid newydd

Mae Heddlu Gwent yn recriwtio cadetiaid heddlu newydd ledled Gwent.