Ystafell Newyddion

Cyswllt Cymunedol Gwent

Cyswllt Cymunedol Gwent yw gwasanaeth negeseuon newydd Heddlu Gwent i drigolion.

Cydnabyddiaeth gan Dogs Trust i’r Cynllun Lles Anifeiliaid

Mae ein Cynllun Lles Anifeiliaid, sy'n sicrhau bod cŵn Heddlu Gwent yn cael eu trin yn dda a bod y safonau uchaf yn cael eu bodloni, wedi cael tystysgrif cydnabyddiaeth gan...

Deall eich hawliau fel dioddefwr

Mae gan bob dioddefwr trosedd yng Nghymru a Lloegr hawliau penodol sydd wedi eu hamlinellu yn y Cod Dioddefwyr.

Clwb ieuenctid yn Y Fenni yn tyfu ac yn croesawu aelodau newydd

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn cefnogi clwb ieuenctid ar gyfer plant a phobl ifanc du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol yn Y Fenni.

Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2024

Yr wythnos yma gwnaethom ddathlu Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel.

Rhoi cymorth i ddioddefwyr a phobl sydd wedi bod yn dyst i...

Os ydych chi wedi dioddef neu wedi gweld trosedd mae disgwyl i asiantaethau cyfiawnder troseddol fel yr heddlu a’r llysiau roi gwasanaeth o safon arbennig i chi.

Cynllun Cysgodi Heddlu

Mae Cynllun Cysgodi Heddlu Gwent yn cynnig cyfle i aelodau'r cyhoedd ymuno â swyddogion ar batrôl a phrofi plismona dyddiol drostynt eu hunain.

Hawl i Holi Ieuenctid Gwent

Cynhelir ein digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid blynyddol ddydd Mercher 28 Chwefror yn swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn Nhŷ Penallta.

Busnesau Torfaen yn aros yn seiber-ddiogel

Mae busnesau o bob rhan o Dorfaen wedi cymryd rhan mewn gweithdy seiberddiogelwch i helpu i wella eu gallu i wrthsefyll seiberdroseddu cynyddol.

Ysbrydoli disgyblion yng Nghwmbrân

Yr wythnos hon fe wnaethom ymuno â Willmott Dixon yn ffair yrfaoedd Llwybrau'r Dyfodol yn Ysgol Croesyceiliog. Nod y digwyddiad oedd codi dyheadau disgyblion o flynyddoedd 9 i...

Cynnydd yn y dreth gyngor i helpu i gadw cymunedau’n ddiogel

Bydd faint mae cartrefi yng Ngwent yn talu am eu gwasanaeth heddlu'n codi er mwyn rhoi sylw i bwysau ariannol cynyddol oherwydd galw cynyddol ar blismona rheng flaen, a...

Diwrnod Cofio'r Holocost 2024

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dros Dro, Eleri Thomas, wed talu teyrnged i'r miliynau o ddioddefwyr a laddwyd yn ystod yr Holocost.