Ystafell Newyddion

Blog gwadd: Nick Lewis, Cyfarwyddwr Umbrella Cymru

Mae Umbrella Cymru'n darparu cymorth emosiynol ac ymarferol, gwybodaeth ac eiriolaeth o ansawdd uchel i bobl LGBT+ sy'n dioddef trosedd.

Bil Cam-drin Domestig llywodraeth y DU – rhaid iddo adnabod plant...

Mae'n rhaid i’r Bil Cam-drin Domestig, sy'n cael ei adolygu ar hyn o bryd, wneud mwy i adnabod ac amddiffyn plant fel dioddefwyr trwy brosesau'r llys teulu, medd Comisiynydd...

Peidiwch â chael eich dal gan dwyll rhamant ar Ŵyl Sant Ffolant

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn annog pobl i adnabod arwyddion twyll rhamant ar Ŵyl Sant Ffolant eleni.

Syrfëwr y pencadlys yn canmol prentisiaid

Mae dyn o Fargod sy'n dysgu sgiliau newydd ac yn ennill cymwysterau tra bo’n gweithio ar bencadlys newydd Heddlu Gwent yn annog eraill i ystyried prentisiaeth.

Blog gwadd: Kate Lloyd, Swyddog Seiberddiogelwch

Gwnaethom siarad â Swyddog Seiberddiogelwch Heddlu Gwent, Kate Lloyd, am y gwaith mae hi'n ei wneud i gadw pobl Gwent yn ddiogel ar-lein.

Rhybudd - sgamiau brechlyn Coronafeirws

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn rhybuddio trigolion i fod yn wyliadwrus o negeseuon e-bost, galwadau a negeseuon testun twyllodrus yn gofyn am...

Llywodraeth y DU yn cyhoeddi hwb ariannol sylweddol i...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth y DU ei fod am roi £40 miliwn o gyllid ychwanegol i wasanaethau sy'n rhoi...

Ffigyrau trosedd yn dangos bod Gwent yn un o'r llefydd mwyaf...

Mae Gwent yn un o'r llefydd mwyaf diogel yn y DU yn ôl ffigyrau trosedd diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol.

Mis Hanes LGBT+

The Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, has spoken to support LGBT+ History Month.

Peidiwch â chadw'n dawel am gam-drin rhywiol

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn yn daer ar ddioddefwyr cam-drin rhywiol a thrais rhywiol i beidio â chadw'n dawel am eu profiadau.

Panel yr Heddlu a Throseddu yn gwneud argymhelliad ynglŷn â’r...

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu'r cynnydd arfaethedig i braesept treth y cyngor a amlinellwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert.

Digwyddiad Diwrnod Cofio'r Holocost

Ymunodd Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Eleri Thomas, ag aelodau'r gymuned ac arweinwyr ffydd mewn digwyddiad ar-lein a gynhaliwyd gan Heddlu Gwent i nodi...