Ystafell Newyddion

Cynllun Cysgodi Heddlu

Mae Cynllun Cysgodi Heddlu Gwent yn cynnig cyfle i aelodau'r cyhoedd ymuno â swyddogion ar batrôl a phrofi plismona dyddiol drostynt eu hunain.

Hawl i Holi Ieuenctid Gwent

Cynhelir ein digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid blynyddol ddydd Mercher 28 Chwefror yn swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn Nhŷ Penallta.

Busnesau Torfaen yn aros yn seiber-ddiogel

Mae busnesau o bob rhan o Dorfaen wedi cymryd rhan mewn gweithdy seiberddiogelwch i helpu i wella eu gallu i wrthsefyll seiberdroseddu cynyddol.

Ysbrydoli disgyblion yng Nghwmbrân

Yr wythnos hon fe wnaethom ymuno â Willmott Dixon yn ffair yrfaoedd Llwybrau'r Dyfodol yn Ysgol Croesyceiliog. Nod y digwyddiad oedd codi dyheadau disgyblion o flynyddoedd 9 i...

Cynnydd yn y dreth gyngor i helpu i gadw cymunedau’n ddiogel

Bydd faint mae cartrefi yng Ngwent yn talu am eu gwasanaeth heddlu'n codi er mwyn rhoi sylw i bwysau ariannol cynyddol oherwydd galw cynyddol ar blismona rheng flaen, a...

Diwrnod Cofio'r Holocost 2024

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dros Dro, Eleri Thomas, wed talu teyrnged i'r miliynau o ddioddefwyr a laddwyd yn ystod yr Holocost.

Gangiau'n defnyddio fêps i ecsbloetio pobl ifanc

Mae gangiau troseddol yn defnyddio e-sigaréts a fêps i ecsbloetio pobl ifanc yn droseddol ac yn rhywiol.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i roi’r gorau i'w swydd am y...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Jeff Cuthbert, wedi penderfynu rhoi'r gorau i'w swydd dros dro er mwyn gwella ar ôl cyfnod o iechyd gwael.

Amser o hyd i ddweud eich dweud ar gyllid yr heddlu yng Ngwent

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn i drigolion am eu barn ar gyllid yr heddlu a materion eraill sy'n ymwneud â phlismona.

Cefnogi Cwis Cenedlaethol Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu

Roeddem yn falch i gefnogi trydydd Cwis Cenedlaethol Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu a oedd yn cael ei gynnal gan Heddlu Gwent eleni.

Swyddog-fyfyrwyr yn dathlu graddio

Yr wythnos yma dathlodd 18 o swyddog-fyfyrwyr eu bod wedi graddio a chwblhau eu hyfforddiant academaidd.

Cadwch yn ddiogel ar y ffyrdd y Nadolig yma

Mae heddluoedd Cymru'n targedu pobl sy'n gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau trwy fis Rhagfyr.