Ystafell Newyddion

Diwrnod Ymwybyddiaeth o Gamdriniaeth Pobl Hŷn.

Yr wythnos hon mae fy swyddfa wedi bod yn ymweld â threfi ledled Gwent i godi ymwybyddiaeth o’r nifer o fathau o gamdriniaeth sy’n effeithio ar bobl hŷn.

Cwrdd â Heddlu Bach Blaenafon

Pleser oedd ymweld ag Ysgol Treftadaeth Blaenafon yn ddiweddar i gwrdd ag uned Heddlu Bach yr ysgol.

Youf Gang yn trechu cwrs antur ar gyfer elusennau

Llongyfarchiadau i Shaftesbury Youth Gang, a drechodd gwrs antur bum cilomedr o hyd ar gyfer elusennau dros y penwythnos.

Digwyddiad Mawr Cwmbrân

Mewn partneriaeth â Heddlu Gwent gwnaethom ailgyflwyno Digwyddiad Mawr Cwmbrân dros y penwythnos.

Dathlu’r Jiwbilî

Roeddwn wrth fy modd i allu cyfrannu rhywfaint o gyllid i nifer o sefydliadau yn y gymuned allu cynnal digwyddiadau a ddaeth a phobl at ei gilydd ar gyfer y Jiwbilî yr wythnos...

Cydnabyddiaeth i’r Prif Gwnstabl yn Anrhydeddau Pen-blwydd y...

Mae Prif Gwnstabl Pam Kelly wedi cael Medal yr Heddlu gan y Frenhines yn rhan o’i Hanrhydeddau Pen-blwydd ar gyfer 2022.

Diwrnod agored Canolfan Galw Heibio Pobl Ifanc Senghennydd

Cynhaliodd Canolfan Galw Heibio Pobl Ifanc Senghennydd yng Nghaerffili ddiwrnod agored yr wythnos hon i gynnig rhywle i bobl ifanc fynd yn ystod gwyliau hanner tymor.

Tablau cynghrair newydd yn dangos pa mor gyflym y mae heddluoedd...

Mae'r amser y mae'n ei gymryd i bob heddlu yn y DU ateb galwadau 999 brys wedi'i gyhoeddi am y tro cyntaf erioed, mewn ymgais i wella cyflymder y gwasanaeth a ddarperir i'r...

Ceisio barn pobl am wasanaethau 101 a 999

Gofynnir i drigolion Gwent rannu eu profiadau o wasanaethau 101 a 999, yn ogystal â'r dulliau y byddent yn hoffi eu defnyddio i gysylltu yn y dyfodol.

Ymosodiadau ar weithwyr brys yn cynyddu

Mae'n warthus gweld bod ymosodiadau ar weithwyr y gwasanaethau brys wedi cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf.

Strategaeth trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais...

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru tan 2026.

Elusen yng Ngwent yn agor safle newydd i helpu trigolion lleol

Mae Helping Caring Team, sy'n cefnogi pobl ddigartref a phobl agored i niwed eraill ledled Gwent, wedi agor safle newydd yng nghanol tref Coed-duon gyda chymorth ariannol gan...