Ystafell Newyddion

Swyddogion newydd yn ymuno â rhengoedd Heddlu Gwent

Mae'n bleser gen i groesawu'r 40 swyddog heddlu newydd sydd wedi dechrau ar eu hyfforddiant gyda Heddlu Gwent y mis hwn, a'r 17 swyddog cymorth cymunedol newydd sydd wedi...

Clywed lleisiau cymunedau yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth...

Mae'r wythnos hon yn wythnos Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, sy'n ceisio annog cymunedau i wrthsefyll ymddygiad gwrthgymdeithasol a thynnu sylw at y dewisiadau sydd ar gael i'r...

Y Comisiynydd yn canmol Ysgol Lewis am ymrwymiad i amrywiaeth a...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi canmol disgyblion a staff Ysgol Lewis Pengam am eu hymrwymiad i ddathlu amrywiaeth a chynhwysiant.

Wythnos Ymwybyddiaeth o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yw un o'r prif flaenoriaethau yn fy nghynllun heddlu a throseddu.

Cofio dioddefwyr troseddau ‘ar sail anrhydedd'

Gall cam-drin ar sail anrhydedd fod yn drosedd dreisgar neu'n fath arall o gam-drin sydd cael ei gyflawni i ddiogelu neu amddiffyn 'anrhydedd' y teulu neu'r gymuned.

Heddlu Gwent yn lansio uned newydd i gefnogi dioddefwyr

Mae uned newydd sy'n ceisio cefnogi dioddefwyr troseddau wedi’i lansio yng Ngwent.

Arweinyddiaeth feiddgar ac uchelgeisiol i fodloni galw newidiol...

Lansiwyd y fenter, o'r enw 'FiNi', ddydd Mercher 7 Gorffennaf gan Jane Hutt, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

Cofio dioddefwyr hil-laddiad Srebrenica

Ymunodd Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Eleri Thomas, ag aelodau'r gymuned ac arweinwyr ffydd mewn digwyddiad ar-lein a gynhaliwyd gan Heddlu Gwent i gofio...

Dyfodol cadarnhaol i bobl ifanc ym Maendy

Yr wythnos hon roeddwn wrth fy modd i weld pobl ifanc hyderus a grymus o Faendy yn cynnal gweithdy i oedolion yn ymdrin â pheryglon troseddau cyllyll a chyffuriau.

Blog gwadd: Carys Lee, gweithiwr cymorth i ddioddefwyr ifanc...

Caiff Umbrella Cymru ei gomisiynu gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent i ddarparu gwasanaethau cymorth i unrhyw berson ifanc nad yw eto’n 18 oed y mae trosedd...

Dedfrydau hwy o garchar am ymosod ar weithwyr y gwasanaethau...

Mae'r Comisiynydd yn croesawu canllawiau newydd ar gyfer ymdrin ag ymosodiadau ar weithwyr y gwasanaethau brys.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n canmol Heddlu Gwent am...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi canmol ymdrechion Heddlu Gwent i blismona cam-drin domestig a chefnogi dioddefwyr yn ystod y pandemig.