Ystafell Newyddion

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i roi’r gorau i'w swydd am y...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Jeff Cuthbert, wedi penderfynu rhoi'r gorau i'w swydd dros dro er mwyn gwella ar ôl cyfnod o iechyd gwael.

Amser o hyd i ddweud eich dweud ar gyllid yr heddlu yng Ngwent

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn i drigolion am eu barn ar gyllid yr heddlu a materion eraill sy'n ymwneud â phlismona.

Cefnogi Cwis Cenedlaethol Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu

Roeddem yn falch i gefnogi trydydd Cwis Cenedlaethol Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu a oedd yn cael ei gynnal gan Heddlu Gwent eleni.

Swyddog-fyfyrwyr yn dathlu graddio

Yr wythnos yma dathlodd 18 o swyddog-fyfyrwyr eu bod wedi graddio a chwblhau eu hyfforddiant academaidd.

Cadwch yn ddiogel ar y ffyrdd y Nadolig yma

Mae heddluoedd Cymru'n targedu pobl sy'n gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau trwy fis Rhagfyr.

Ar grwydr

Yr wythnos yma rydym wedi bod yn siarad â thrigolion yng Nghwmbrân a Maendy.

Swyddfa'r Comisiynydd yn ennill gwobr genedlaethol am y cynllun...

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol am ansawdd uchel ei gynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.

Canolfan Galw Heibio Pobl Ifanc Senghennydd

Gwnaethom ymuno â phartneriaid yn Senghennydd yng Nghwm Aber ar gyfer cyfarfod cyffredinol blynyddol Canolfan Galw Heibio Pobl Ifanc Senghennydd (Sydic) yr wythnos yma.

Ymgysylltu â chymunedau

Yr wythnos yma cawsom wahoddiad i roi cyflwyniad i Fforwm 50+ Cwmbrân, ac i siarad â thrigolion mewn bore coffi yn Neuadd y Pentref, Pandy, Y Fenni.

Gwent yn sicrhau £700,000 i roi cymorth i oroeswyr camdriniaeth a...

Mae Gwent wedi derbyn £700,553.12 gan gronfa Strydoedd Saffach y Swyddfa Gartref i gefnogi ymgyrchoedd sy'n mynd i'r afael â throsedd mewn cymunedau.

Plant ym Mhilgwenlli'n elwa ar gyllid Comisiynydd yr Heddlu a...

Yn ddiweddar, gwnaethom ymweld â KidCare4u sydd wedi derbyn cyllid gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd i gynnal clwb dydd Sadwrn wythnosol i blant 5-16 oed.

Lleisiwch eich barn ynglŷn â chyllid yr heddlu yng Ngwent

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn am farn trigolion ynglŷn â chyllid yr heddlu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.