Ystafell Newyddion

Digwyddiad lles Coleg Gwent

Yr wythnos yma aeth fy nhîm i gefnogi digwyddiad lles a chynnydd Coleg Gwent ym Mharth Dysgu Torfaen yng Nghwmbrân.

Pobl ifanc yn lleisio eu barn am Heddlu Gwent

Mae fy nhîm yn gweithio gyda grŵp o bobl ifanc o Gwmbrân i geisio deall eu canfyddiadau o Heddlu Gwent yn well.

Y Prif Gwnstabl yn cyhoeddi ei bod yn bwriadu ymddeol

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Pam Kelly, wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu ymddeol yn hwyrach eleni.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Eleri Thomas, Dirprwy Gomisiynydd...

Ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni gofynnir i ni 'ysbrydoli cynhwysiant'. Mae'n alwad ar bob un ohonom ni i weithredu i chwalu rhwystrau a herio stereoteipiau ble...

Therapi bocsio'n taro'r nod gyda phobl ifanc

Mae elusen sy'n darparu hyfforddiant a therapi bocsio digyswllt yn helpu i gadw plant yn Nhorfaen yn egnïol ac yn yr ysgol.

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau...

Daeth grwpiau cymunedol ynghyd i wneud cais am gyfran o’r gronfa grantiau eleni gan Gronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent.

Arolwg ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae Heddlu Gwent eisiau i chi leisio eich barn ynghylch problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich ardal chi.

Pobl ifanc yn rhoi’r sbotolau ar arweinwyr Gwent

Mae plant a phobl ifanc wedi gofyn eu cwestiynau i arweinwyr sector cyhoeddus yn nigwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid Gwent blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Cefnogi dysgwyr yng Nglynebwy a Chasnewydd

Yr wythnos yma gwnaethom gefnogi partneriaid o Goleg Gwent mewn cyfres o ddiwrnodau lles i fyfyrwyr yng nghampysau Glynebwy a Chasnewydd.

Cydnabod gwirfoddolwyr ifanc yn Nhorfaen

Mae mwy na 170 o wirfoddolwyr ifanc gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen wedi cael eu cydnabod mewn seremoni arbennig yr wythnos yma.

Dyfodol Cadarnhaol yn rhoi cymorth i berson ifanc wireddu ei...

Mae prosiect sy'n rhoi cymorth i bobl ifanc sy'n cael anhawster ymdopi ag addysg prif ffrwd wedi helpu un chwaraewr rygbi addawol i daclo'r heriau roedd yn eu hwynebu.

Partneriaid adeiladu'n ysbrydoli pobl ifanc

Dydd Mawrth, gwnaethom gefnogi Willmott Dixon mewn diwrnod gyrfaoedd i ddisgyblion blwyddyn naw yn Ysgol Uwchradd Eglwys Gatholig St Albans ym Mhont-y-pŵl.