Ystafell Newyddion

Heddlu Gwent yn derbyn 47 swyddog newydd

Yr wythnos yma cefais y fraint o gael gwahoddiad i seremoni cwblhau hyfforddiant 47 swyddog heddlu newydd.

Pobl ifanc yn rhoi’r sbotolau ar arweinwyr Gwent

Mae plant a phobl ifanc o bob rhan o Went wedi holi rhai o brif arweinwyr Gwent yn nigwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Grwpiau cymunedol ar hyd Gwent yn dod at ei gilydd ar gyfer...

Ymunodd grwpiau cymunedol gyda’i gilydd i wneud cais am gyfran o bot grantiau gwerth tua £60,000 o Gronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent.

Gweminar am ddim i helpu i gadw plant yn ddiogel rhag...

Mae Heddlu Gwent a Parents Against Child Exploitation (Pace) yn cynnal gweminar am ddim i helpu rhieni i adnabod arwyddion ecsbloetio plant.

Ffermwyr Ifanc Gwent

Roeddwn yn falch i dderbyn gwahoddiad gan Ffermwyr Ifanc Gwent yr wythnos ddiwethaf i ymuno â nhw mewn cystadleuaeth ranbarthol i benderfynu pwy fydd yn cynrychioli Gwent yng...

Y Panel Heddlu a Throsedd yn recriwtio aelod newydd

Mae Panel Heddlu a Throsedd Gwent yn recriwtio aelod annibynnol newydd, i herio, cefnogi a chraffu ar waith fy swyddfa.

Cyllid Strydoedd Saffach yn helpu i fynd i’r afael ag ymddygiad...

Mae arian o gronfa Strydoedd Saffach y Swyddfa Gartref yn cael ei fuddsoddi mewn gwasanaethau ieuenctid ym Mrynmawr a Thredegar i gefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o...

Deall beth sy'n bwysig i bobl ifanc

Yr wythnos hon cwrddais â phobl ifanc o Fforwm Ieuenctid Rhanbarthol Gwent sy'n gweithio gyda fy swyddfa i helpu i drefnu a chynnal Hawl i Holi Ieuenctid 2023.

Dathlu llwyddiant gydag Academi Cymheiriaid Gwasanaeth Cyffuriau...

Dydd Llun cefais y fraint o gael gwahoddiad i seremoni graddio ar gyfer pobl sydd wedi cwblhau cynllun Academi Cymheiriaid Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS).

Gwrando ar bobl ifanc

Yr wythnos hon aeth fy nhîm i dair sioe deithiol iechyd a lles yn safleoedd Coleg Gwent yng Nglynebwy, Torfaen, a Chasnewydd.

Swyddogion yn cefnogi digwyddiad VAWDASV

Yr wythnos ddiwethaf, roeddwn yn falch o weld swyddogion yn bresennol mewn gweithdy trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) rhanbarthol i godi...

Helpwch i gadw ffyrdd Gwent yn ddiogel

Mae ymgyrch DRIVE newydd Heddlu Gwent yn eich galluogi chi i riportio unrhyw un rydych chi’n amau sy'n gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn ddienw.