Ystafell Newyddion

Datganiad ar gynllun troseddu Llywodraeth y DU

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth y DU i fynd i'r afael â throseddu, fel y nodir yn ei Chynllun Atal Troseddu...

Diwrnod Cofio Cenedlaethol yr Heddlu

Ymunodd Jeff Cuthbert, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, â'r Dirprwy Brif Gwnstabl, Amanda Blakeman ym Mhencadlys Heddlu Gwent ar gyfer seremoni i nodi Diwrnod Cofio...

Y Comisiynydd yn ymuno yng nghwis Cenedlaethol y Cadetiaid...

Roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert wrth ei fodd yn ymuno â dros 50 o Gadetiaid Heddlu Gwirfoddol ar gyfer yr ail Gwis Cenedlaethol y Cadetiaid...

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn galw am godiad cyflog i...

Mae gweithwyr y sector cyhoeddus, ac eithrio staff y GIG, yn destun oediad cyflog y sector cyhoeddus ar gyfer 2021/22.

Swyddogion newydd yn ymuno â rhengoedd Heddlu Gwent

Mae'n bleser gen i groesawu'r 40 swyddog heddlu newydd sydd wedi dechrau ar eu hyfforddiant gyda Heddlu Gwent y mis hwn, a'r 17 swyddog cymorth cymunedol newydd sydd wedi...

Clywed lleisiau cymunedau yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth...

Mae'r wythnos hon yn wythnos Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, sy'n ceisio annog cymunedau i wrthsefyll ymddygiad gwrthgymdeithasol a thynnu sylw at y dewisiadau sydd ar gael i'r...

Y Comisiynydd yn canmol Ysgol Lewis am ymrwymiad i amrywiaeth a...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi canmol disgyblion a staff Ysgol Lewis Pengam am eu hymrwymiad i ddathlu amrywiaeth a chynhwysiant.

Wythnos Ymwybyddiaeth o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yw un o'r prif flaenoriaethau yn fy nghynllun heddlu a throseddu.

Cofio dioddefwyr troseddau ‘ar sail anrhydedd'

Gall cam-drin ar sail anrhydedd fod yn drosedd dreisgar neu'n fath arall o gam-drin sydd cael ei gyflawni i ddiogelu neu amddiffyn 'anrhydedd' y teulu neu'r gymuned.

Heddlu Gwent yn lansio uned newydd i gefnogi dioddefwyr

Mae uned newydd sy'n ceisio cefnogi dioddefwyr troseddau wedi’i lansio yng Ngwent.

Arweinyddiaeth feiddgar ac uchelgeisiol i fodloni galw newidiol...

Lansiwyd y fenter, o'r enw 'FiNi', ddydd Mercher 7 Gorffennaf gan Jane Hutt, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

Cofio dioddefwyr hil-laddiad Srebrenica

Ymunodd Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Eleri Thomas, ag aelodau'r gymuned ac arweinwyr ffydd mewn digwyddiad ar-lein a gynhaliwyd gan Heddlu Gwent i gofio...