Ystafell Newyddion

Prosiect Cymunedol Pobl Ifanc Casnewydd

I nodi Wythnos Genedlaethol Gwaith Ieuenctid, ymwelodd fy swyddfa â’r Prosiect Cymunedol Pobl Ifanc, sydd wedi’i leoli yn Tŷ Cymunedol ym Maendy.

Swyddogion newydd yn dechrau ar eu gyrfa

Roeddwn wrth fy modd i groesawu 47 o swyddogion newydd Heddlu Gwent a'u teuluoedd i'w seremoni diwedd hyfforddiant yr wythnos hon.

Ymweliadau â safleoedd golchi ceir yn helpu i fynd i’r afael â...

Cafodd dros 40 o bobl eu diogelu gan swyddogion fel rhan o ymgyrch sy’n helpu i godi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern yng Ngwent a ledled gwledydd Prydain.

Hyfforddiant lles anifeiliaid

Mae aelodau fy nhîm wedi cymryd rhan mewn sesiwn hyfforddiant gyda'r RSPCA a fydd yn eu galluogi nhw i gefnogi ein gwirfoddolwyr lles anifeiliaid i fonitro iechyd a lles cŵn...

Diwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon

Ymunodd fy nhîm a minnau â channoedd o bobl i ddathlu Diwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon.

Ffilm newydd yn codi ymwybyddiaeth o Ganolfannau Atgyfeirio...

Gall ymosodiad rhywiol neu gam-drin rhywiol ddigwydd i unrhyw un, ac nid yw llawer o bobl yn gwybod beth i’w wneud, ble i fynd,nac at bwy i droi.

Heddlu Bach Ysgol Gynradd New Inn

Roeddwn wrth fy modd yn cwrdd â disgyblion o Ysgol Gynradd New Inn i glywed am eu cyflawniadau yn ystod eu cyfnod fel Heddlu Bach.

Pobl ifanc yn creu ffilm gwrth-fwlio bwerus

Mae myfyrwyr o Barth Dysgu Glynebwy Coleg Gwent wedi creu ffilm gwrth-fwlio drawiadol mewn partneriaeth gyda chwmni cyfryngau Cymru Creations.

Wythnos Gwaith Ieuenctid

Mae’n Wythnos Gwaith Ieuenctid! Dyma gyfle i ddathlu gwaith anhygoel gweithwyr ieuenctid a sefydliadau ieuenctid ledled Gwent.

Clwb ieuenctid newydd yn agor ym Mrynmawr

Roedd dros 40 o bobl ifanc yn bresennol yn agoriad clwb ieuenctid newydd yn Welfare Park, Brynmawr.

Gwobrau hirwasanaeth Heddlu Gwent

Mae swyddogion a staff Heddlu Gwent sydd wedi gwasanaethu am bron i chwarter canrif wedi cael eu cydnabod mewn seremoni arbennig.

Diwrnod Ymwybyddiaeth o Gamdriniaeth Pobl Hŷn.

Yr wythnos hon mae fy swyddfa wedi bod yn ymweld â threfi ledled Gwent i godi ymwybyddiaeth o’r nifer o fathau o gamdriniaeth sy’n effeithio ar bobl hŷn.