Ystafell Newyddion

Gwobr i wirfoddolwr o Dorfaen

Roeddwn wrth fy modd i noddi Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddol Torfaen eleni.

Pecyn gweithgareddau Calan Gaeaf

Mae Heddlu Gwent wedi cynhyrchu pecyn gweithgareddau Calan Gaeaf i ddifyrru plant yn ystod gwyliau hanner tymor.

Cynllun grant ar gael i gefnogi'r rhai sydd wedi dioddef...

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun grant gwerth £200,000 i unigolion a sefydliadau ledled Cymru sy'n cynnal gweithgareddau gyda phobl y mae Profiadau Niweidiol yn...

Plant Pilgwenlli’n ‘plannu coeden ar gyfer y Jiwbilî’

Roedd fy nhîm yn falch iawn i ymuno ag aelodau Heddlu Bach Ysgol Gynradd Pilgwenlli ac aelodau’r gymuned leol i blannu coeden yn rhan o ddathliadau jiwbilî platinwm y...

KidCare4U

Yn ddiweddar aeth fy nhîm i ymweld â KidCare4U yng Nghanolfan Mileniwm Pilgwenlli i weld sut mae fy nghronfa gymunedol yn cael ei defnyddio i redeg clwb dydd Sadwrn i blant...

Miloedd o ddioddefwyr wedi cael cefnogaeth yn ystod 100 diwrnod...

Mae'r uned, sy'n cynnwys 18 swyddog gofal tystion wedi eu lleoli yng Nghanolfan Dioddefwyr Connect Gwent yng Nghoed-duon, wedi bod yn rhoi cefnogaeth a gofal i ddioddefwyr ers...

Marcio troswyr catalytig

Yn ddiweddar, ymunais â Heddlu Gwent mewn garej yng Nghoed-duon lle'r oedd tîm Dangos y Drws i Drosedd yn cynnig marcio troswyr catalytig yn fforensig am ddim i fodurwyr i...

Cydnabyddiaeth i wasanaeth sy’n trawsnewid bywydau troseddwyr...

Mae menter sy’n cefnogi troseddwyr benywaidd yn Gwent, yn sicrhau eu lles ac yn rhoi cymorth iddynt dorri’r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael cydnabyddiaeth gan...

Cefnogaeth gan y Comisiynydd i ddiwygiad i’r bil plismona

Rwyf yn cefnogi diwygiad arfaethedig y Farwnes Bertin i’r Bil Plismona (Llywodraeth y DU), sy’n ceisio cynnwys cam-drin domestig a thrais rhywiol yn y diffiniad cyfreithiol o...

Cydnabyddiaeth i wirfoddolwyr Heddlu Gwent am eu cyfraniad i...

Mae cadetiaid hŷn Heddlu Gwent a Phrif Arolygydd yr Heddlu Gwirfoddol Esther McLaughlin wedi cael cydnabyddiaeth yng Ngwobrau Arglwydd Ferrers am eu cyfraniad ysbrydoledig i...

Crimestoppers yn lansio ffilm sy’n tynnu sylw at ba mor agored yw...

Mae’r elusen Crimestoppers wedi lansio ffilm addysgol sy’n rhybuddio am y ffaith bod merched yn gynyddol agored i gael eu hecsbloetio gan gangiau troseddol.

Gwaith partneriaeth ardderchog i fynd i’r afael â masnachwyr...

Mae Heddlu Gwent wedi bod yn gweithio gyda thimau safonau masnach a thrwyddedu awdurdodau lleol, yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) a Chyfoeth Naturiol Cymru i...