Ystafell Newyddion

Ymweliadau ag ysgolion

Mae fy nhîm wedi bod yn brysur yn ymweld ag ysgolion ledled Gwent dros yr wythnosau diwethaf.

Gwrando ar gymunedau gwledig

Ymunodd fy nhîm â phartneriaid yn cynnwys Heddlu Gwent, Mind Sir Fynwy a Chyngor ar Bopeth ym Marchnad Da Byw Sir Fynwy'r wythnos yma.

Mis Hanes Pobl Dduon 2023

Mis Hydref eleni rydym yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon ac yn cydnabod y cyfraniadau mae pobl dduon wedi eu gwneud i'r DU dros lawer o genedlaethau.

Seremoni arwyddo trawst yn nodi carreg filltir i Heddlu Gwent yn...

Mae seremoni arwyddo trawst wedi cael ei chynnal i nodi carreg filltir allweddol yn y gwaith o adeiladu lleoliad heddlu newydd yn Y Fenni.

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

Yr wythnos yma rydym yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb sy'n canolbwyntio eleni ar droseddau ar sail crefydd.

Croeso mawr i Heddlu Bach newydd Graig-Y-Rhacca

Mae grŵp newydd o recriwtiaid wedi ymuno â’r Heddlu Bach yn Ysgol Gynradd Graig-Y-Rhacca yr wythnos yma.

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn cyflawni...

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a throsedd Gwent (Swyddfa'r Comisiynydd) wedi cyflawni Siarter Safonau Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc am yr ail waith.

Blog: Ymateb gwasanaeth cyhoeddus i Drais yn erbyn Menywod,...

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Eleri Thomas - Ymateb gwasanaeth cyhoeddus i Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV)

Cyngor atal trosedd yn niwrnod agored rheilffordd finiatur...

Roedd yn wych ymweld â Rheilffordd Finiatur Glebelands ddydd Sadwrn.

Diwrnod Cofio Cenedlaethol yr Heddlu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi talu teyrnged i swyddogion yr heddlu sydd wedi cael eu lladd neu wedi colli eu bywydau wrth gyflawni eu...

Partneriaid yn arwain y ffordd i annog perchnogaeth gyfrifol ar...

Mae menter newydd i hyrwyddo ac annog perchnogaeth gyfrifol ar gŵn ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ei lansio yr wythnos hon.

County in the Community - Dathlu 10 mlynedd

Roeddem yn falch iawn i ymuno â phartneriaid i ddathlu penblwydd County in the Community yn 10 oed yr wythnos yma.