Ystafell Newyddion

Disgyblion Maendy yn mapio mannau diogel yn eu cymuned

Cymerodd disgyblion Roma o Ysgol Gynradd Maendy ran mewn gweithdy Mannau Diogel i nodi llefydd yn y gymuned maen nhw’n teimlo’n ddiogel ac yn anniogel ynddynt.

Adroddiad cenedlaethol yn cydnabod y galw cynyddol ar blismona...

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi wedi cyhoeddi ei hasesiad blynyddol o blismona yng Nghymru a Lloegr.

Mae grantiau gwerth cyfanswm o £72,490 wedi’u rhoi i grwpiau...

Mae 'Eich Llais, Eich Dewis' yn bartneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol Uwch Siryfion Gwent, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent a Sefydliad Cymunedol Cymru, sy'n dyfarnu...

Pobl ifanc yn holi'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau yng Ngwent

Mae pobl ifanc o bob rhan o Went wedi bod yn holi'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau ym mhedwerydd digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Swyddogion Cymorth Cymunedol newydd yn dechrau ar eu gyrfa

Pleser o'r mwyaf oedd croesawu deg Swyddog Cymorth Cymunedol newydd i Heddlu Gwent yr wythnos hon.

Pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth

Yr wythnos diwethaf ymunais â gweinidog plismona’r Deyrnas Unedig Kit Malthouse, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt AS, a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throsedd ledled...

Youf Gang yn rhoi cymorth i ffoaduriaid Wcráin

Mae plant a phobl ifanc sy'n ymwneud â Shaftesbury Youf Gang yng Nghasnewydd wedi cael eu canmol am eu hymdrechion yn codi arian a chasglu rhoddion ar gyfer dioddefwyr y...

Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad

Yr wythnos hon cadeiriais gyfarfod chwarterol y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad.

Youf Gang yn plannu coed i nodi’r jiwbilî

Roeddwn yn falch o weld aelodau o Youf Gang Shaftsbury yn ymweld â Chwmbrân yn ystod hanner tymor, gan gynorthwyo Arglwydd Raglaw Gwent i blannu coed i nodi Jiwbilî Arian y...

Llefydd gwag ar y cydbwyllgor archwilio

Ydych chi eisiau helpu i hyrwyddo a chraffu ar lywodraethu corfforaethol yn y maes plismona? Allech chi gynnig barn gadarn ac annibynnol ynglŷn â rheolaeth fewnol?

Gwasanaeth Chwarae Torfaen

Dathlu gwaith Gwasanaeth Chwarae Torfaen Aeth fy nhîm i ddigwyddiad gwobrau gwirfoddolwyr Gwasanaeth Chwarae Torfaen yr wythnos yma.

Achosion o ddwyn, lladradau a byrgleriaeth wedi gostwng ledled...

Mae ffigurau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod troseddau meddiangar, gan gynnwys lladradau, dwyn a byrgleriaeth, wedi gostwng ledled Gwent yn ystod y...