Ystafell Newyddion

Hwb i brosiect ieuenctid Dyffryn gan yr Uchel Siryf

Mae elusen yng Nghasnewydd wedi cael hwb o £5000 gan Gronfa Uchel Siryf Gwent.

Academi ffilm i agor ei ddrysau i bobl ifanc yn ystod gwyliau...

Mae academi ffilm ym Mlaenau Gwent, sydd wedi ennill gwobrau, yn agor ei ddrysau i blant yn ystod gwyliau ysgol.

Prosiect Ieuenctid Pont-y-pŵl

Roeddwn yn falch i gael gwahoddiad i Brosiect Ieuenctid Pont-y-pŵl gan y bobl ifanc a ddaeth i'r digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid ym mis Mawrth.

Gwaith partner i fynd i'r afael â beicio oddi ar y ffordd

Cefais wahoddiad yn ddiweddar i gyfarfod bord gron i drafod beicio oddi ar y ffordd.

Ymgyrch Sceptre

Yr wythnos hon mae Heddlu Gwent yn cefnogi Ymgyrch Sceptre, wythnos o weithredu cenedlaethol i fynd i'r afael â throseddau cyllyll.

Helpu trigolion i ddiogelu eu cartrefi

Mae tîm Strydoedd Saffach Heddlu Gwent yn cynnal digwyddiad atal trosedd i drigolion Coed-duon dydd Sadwrn 20 Mai, 10am - 2pm, yn ASDA Coed-duon.

Gwent i dderbyn £1miliwn i dargedu troseddwyr cam-drin domestig

Bydd Gwent yn derbyn dros £1miliwn gan y Swyddfa Gartref i dargedu troseddwyr cam-drin domestig.

Cynllun allgymorth i bobl ifanc yn mynd i'r afael ag ymddygiad...

Mae cynllun allgymorth newydd i bobl ifanc yn helpu i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghwmbrân.

Heddlu Bach yn ymuno â’r Help Llaw Mawr

Cymrodd disgyblion o Ysgol Gynradd Overmonnow yn Nhrefynwy ran mewn digwyddiad casglu sbwriel i gefnogi’r Help Llaw Mawr.

Pobl ifanc yn dysgu sgiliau achub bywyd

Mae pobl ifanc ledled Gwent wedi derbyn hyfforddiant a allai eu helpu nhw i achub bywyd rhywun sydd wedi cael ei drywanu.

Codi sbwriel yn Y Fenni

Yn ddiweddar ymunodd fy nhîm â phartneriaid sy'n ymwneud ag adeiladu'r orsaf heddlu newydd yn Y Fenni i godi sbwriel yn yr ardal.

Swyddog o Heddlu Gwent yn ennill gwobr swyddog troseddau cefn...

Hoffwn longyfarch swyddog Heddlu Gwent, Cwnstabl Heddlu Mark Powell, sydd wedi ennill gwobr ‘Swyddog troseddau cefn gwlad a bywyd gwyllt y flwyddyn 2023' ar draws Cymru...