Ystafell Newyddion

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n ymweld â chymunedau Gwent

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn ymweld â chymunedau ar draws y rhanbarth ar ôl cael ei ail ethol ddydd Sul 9 Mai.

Dangos y Drws i Drosedd

Yr wythnos hon cefais gyfarfod briffio rhithiol gyda thîm newydd Dangos y Drws i Drosedd Heddlu Gwent.

Blog gwadd: Alex Tipping, Ymarferydd Trosedd Tanau

Fy enw yw Alex Tipping, rwy'n 26 mlwydd oed ac rwy'n gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Mae Gwent yn un o'r llefydd mwyaf diogel yn y DU ond rhaid peidio...

“Mae Gwent yn un o'r llefydd mwyaf diogel i fyw a gweithio ynddo yn y DU, ond rhaid i ni beidio â bod yn hunanfodlon wrth i'r cyfyngiadau symud lacio.”

Jeff Cuthbert wedi ei ail ethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a...

Mae Jeff Cuthbert wedi cael ei ethol i wasanaethu fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yng Ngwent am ail dymor.

Gwasanaethau arbenigol ar gael i bobl sy'n niweidio eraill trwy...

Mae gwasanaethau arbenigol ar gael i bobl yng Ngwent sydd wedi cyflawni cam-drin domestig neu sy'n pryderu am yr effaith mae eu hymddygiad yn ei gael ar eu partneriaid neu eu...

Amddiffyn plant a phobl ifanc rhag niwed

Mae amddiffyn plant a phobl ifanc rhag niwed yn flaenoriaeth i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu Gwent.

Adolygiad o Swyddogaeth Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi argymhellion o ran gyntaf ei adolygiad dau ran o gomisiynwyr yr heddlu a throseddu.

Y Comisiynydd yn llongyfarch grwpiau cymunedol ar dderbyn cyllid...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi llongyfarch grwpiau o bob rhan o Went sydd wedi derbyn arian gan Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Cerbydau oddi ar y ffordd anghyfreithlon

Yn ddiweddar cefais gyfarfod gyda'r Prif Gwnstabl ac ASau o bob rhan o Went i drafod problem cerbydau oddi ar y ffordd anghyfreithlon.

Galwad cenedlaethol am farn pobl ar fynd i'r afael â thrais yn...

Mae llywodraeth y DU wedi ail agor ei alwad cenedlaethol am dystiolaeth ar fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched am bythefnos.

Dyn o Gaerwent yn ennill Gwobr Arwr y Gymuned

Mae dyn o Gaerwent yn Sir Fynwy wedi cael ei enwi'n Arwr y Gymuned yn rhan o Wobrau Pride of Gwent 2020/21.