Ystafell Newyddion

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â phencadlys yr heddlu

Roedd yn anrhydedd i Brif Gwnstabl Pam Kelly a minnau groesawu’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, i bencadlys newydd Heddlu Gwent yr wythnos hon.

Hwnt ac yma

Yr wythnos hon rydym ni wedi bod yn ymweld â chymunedau yn Nhrecelyn, Tŷ-du a Brynbuga i siarad â thrigolion.

Swyddogion newydd yn ymuno â’r rhengoedd

Yr wythnos hon roeddwn yn falch o gael fy ngwahodd i groesawu 51 o swyddogion heddlu newydd i Heddlu Gwent.

Gwobrau hirwasanaeth Heddlu Gwent

Roedd hi'n fraint fawr mynychu gwobrau hirwasanaeth Heddlu Gwent yr wythnos hon.

Ar grwydr

Yr wythnos hon mae fy nhîm wedi bod ar grwydr ledled Gwent, yn ymweld â chymunedau yn Abertyleri, Blaenafon, Pont-y-pŵl, Cil-y-coed, Casnewydd a Phontllanfraith.

Diwrnod Hawliau’r Gymraeg 2022

Mae gennych chi hawl i dderbyn gwasanaethau Cymraeg gan sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru.

Gweithdai Ymwybyddiaeth o Droseddau Cyllyll

Rwyf yn eithriadol o falch bod miloedd o bobl ifanc o ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid ledled Gwent wedi cymryd rhan mewn sesiynau ymwybyddiaeth o droseddau cyllyll a...

Gwent yn dweud ffarwel wrth yr Angel Cyllyll

Bydd yr Angel Cyllyll yn gadael Gwent yn swyddogol ddydd Iau 1 Rhagfyr ar ôl treulio mis yng nghanolfan siopa Friars Walk yng Nghasnewydd.

Sesiynau bocsio ysgol yn chwalu rhwystrau gyda phobl ifanc

Mae prosiect a ariennir gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n darparu hyfforddiant bocsio digyswllt yn helpu i gadw plant yn Nhorfaen yn egnïol ac yn yr ysgol.

Gwobrau Heddlu Gwent 2021

Roeddwn yn falch iawn i gefnogi Gwobrau'r Llu blynyddol Heddlu Gwent yr wythnos hon.

Datganiad: Ymchwiliad The Sunday Times

Mae’r honiad am negeseuon ffiaidd a ganfuwyd ar ffôn symudol cyn swyddog heddlu, fel sydd wedi cael ei adrodd yn The Sunday Times, yn ddifrifol iawn.

Cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn recriwtio ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.