Ystafell Newyddion

Cymunedau'n dod at ei gilydd i nodi mis Hanes LGBTQ+

Yr wythnos diwethaf mynychodd fy nhîm ddeialiad cymunedol arbennig Heddlu Gwent fel rhan o Fis Hanes LGBTQ +. Rwy'n falch bod Heddlu Gwent yn parhau i weithio gyda chymunedau...

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n cefnogi galwadau am fwy o...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi cefnogi galwadau gan y Comisiynydd Dioddefwyr am fwy o hawliau cyfreithiol i ddioddefwyr trosedd.

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yn derbyn gwobr...

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent (Swyddfa'r Comisiynydd) wedi ennill gwobr genedlaethol am dryloywder am y chweched blwyddyn yn olynol.

Gorfodi rheolau parcio

Trosglwyddodd pwerau gorfodi parcio sifil i'r pum awdurdod lleol yng Ngwent yn 2019.

Rhybudd i berchnogion cŵn

Gofynnir i berchnogion cŵn yng Ngwent fod yn arbennig o wyliadwrus yn dilyn cynnydd mewn achosion o ddwyn cŵn ledled y DU yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol

Mae cyllid o £139,000 ar gael i wasanaethau sy'n rhoi cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Ngwent.

Blog gwadd: Nick Lewis, Cyfarwyddwr Umbrella Cymru

Mae Umbrella Cymru'n darparu cymorth emosiynol ac ymarferol, gwybodaeth ac eiriolaeth o ansawdd uchel i bobl LGBT+ sy'n dioddef trosedd.

Bil Cam-drin Domestig llywodraeth y DU – rhaid iddo adnabod plant...

Mae'n rhaid i’r Bil Cam-drin Domestig, sy'n cael ei adolygu ar hyn o bryd, wneud mwy i adnabod ac amddiffyn plant fel dioddefwyr trwy brosesau'r llys teulu, medd Comisiynydd...

Peidiwch â chael eich dal gan dwyll rhamant ar Ŵyl Sant Ffolant

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn annog pobl i adnabod arwyddion twyll rhamant ar Ŵyl Sant Ffolant eleni.

Syrfëwr y pencadlys yn canmol prentisiaid

Mae dyn o Fargod sy'n dysgu sgiliau newydd ac yn ennill cymwysterau tra bo’n gweithio ar bencadlys newydd Heddlu Gwent yn annog eraill i ystyried prentisiaeth.

Blog gwadd: Kate Lloyd, Swyddog Seiberddiogelwch

Gwnaethom siarad â Swyddog Seiberddiogelwch Heddlu Gwent, Kate Lloyd, am y gwaith mae hi'n ei wneud i gadw pobl Gwent yn ddiogel ar-lein.

Rhybudd - sgamiau brechlyn Coronafeirws

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn rhybuddio trigolion i fod yn wyliadwrus o negeseuon e-bost, galwadau a negeseuon testun twyllodrus yn gofyn am...