Ystafell Newyddion

Dyn o Gaerwent yn ennill Gwobr Arwr y Gymuned

Mae dyn o Gaerwent yn Sir Fynwy wedi cael ei enwi'n Arwr y Gymuned yn rhan o Wobrau Pride of Gwent 2020/21.

Swyddogion Cymorth Cymunedol newydd yn ymuno â Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi croesawu 36 Swyddog Cymorth Cymunedol (SCC) newydd i'r llu.

Y Dirprwy Gomisiynydd yn canmol cynhadledd VAWDASV

Mae Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Eleri Thomas, wedi canmol yr ymdrechion parhaus i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol...

Rhaid i ni wneud popeth y gallwn ni i fynd i’r afael â thrais yn...

Mae’r genedl gyfan yn ceisio dod i dermau â’r realiti sy’n cael ei amlygu gan fenywod ledled y wlad yn dilyn llofruddiaeth honedig Sarah Everard yn Llundain.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n canmol ymdrechion yr heddlu i...

Mae beicio oddi ar y ffordd anghyfreithlon wedi cynyddu yn ystod y pandemig gan greu difrod sylweddol i gefn gwlad, niweidio anifeiliaid sy'n pori a rhoi cerddwyr a phobl...

Gwobrau Pride of Gwent

Mae seremoni Gwobrau Pride of Gwent 2020/21 yn cael ei chynnal ddydd Iau 11 Mawrth.

Diwrnod Rhyngwladol Menywod

Blog gan Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Eleri Thomas, ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod eleni.

Clod gan y Comisiynydd i'r fforwm Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

Yr wythnos hon bu fy nhîm yn ail fforwm rhithiol Cynllun Gwarchod Cymdogaeth Heddlu Gwent.

Cynnydd ym mhraesept treth y cyngor i helpu i amddiffyn cymunedau...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn mynd i gynyddu faint mae aelwydydd yn talu am blismona trwy dreth y cyngor 5.49 y cant er mwyn galluogi Heddlu...

Adolygiad plismona ffyrdd

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Jeff Cuthbert, wedi croesawu ymrwymiad Heddlu Gwent i roi canfyddiadau ei adolygiad o blismona ffyrdd yng Ngwent ar waith.

Mae'r rhan fwyaf o drigolion yn cytuno gyda dull Heddlu Gwent o...

Mae'r rhan fwyaf o drigolion yn cytuno ag ymateb Heddlu Gwent i'r pandemig coronafeirws yn ôl arolwg gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Pobl ifanc yn holi'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau yng Ngwent

Cafodd pobl ifanc o bob rhan o Went gyfle i holi'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau yn rhan o drydydd digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a...