Ystafell Newyddion

Mae Heddlu Gwent yn recriwtio cadetiaid newydd

Mae Heddlu Gwent yn recriwtio cadetiaid heddlu newydd ledled Gwent.

Sioe deithiol lles Coleg Gwent

Cafodd fy nhîm wahoddiad i ymuno â sioe deithiol lles Coleg Gwent yng Nghampws Casnewydd yr wythnos hon.

Gostyngiad mewn byrgleriaethau yng Ngwent yn 2021

Mae’r ffigurau diweddaraf gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod byrgleriaethau wedi gostwng yng Ngwent yn 2021.

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Stelcio

Eleni, mae Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Stelcio yn tynnu sylw at y rôl hollbwysig mae eiriolwyr stelcio yn ei chwarae yn pontio'r bwlch rhwng y dioddefwr a'r system...

Diwrnod Stephen Lawrence

Roedd Stephen Lawrence yn fachgen diniwed yn ei arddegau a chafodd ei farwolaeth giaidd ar 22 Ebrill 1993, effaith ysgytiol ar draws y byd.

Cyllid ar gael i ddioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol

Gall sefydliadau yng Ngwent sy’n darparu gwasanaethau i ddioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol ymgeisio am gyfran o £147 miliwn gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder.

Ffin Dance yn Sefydliad Llanhiledd.

Roeddwn i wrth fy modd yn gweld plant a phobl ifanc o Abertyleri a'r ardaloedd cyfagos yn mwynhau sesiynau Ffin Dance yn Sefydliad Llanhiledd.

Mae Dyfodol Cadarnhaol yn galluogi pobl ifanc i roi cynnig ar...

Rwy’n falch o weld pobl ifanc o Flaenafon yn cymryd rhan mewn sesiynau sglefrfyrddio diolch i Skate Academy UK a Dyfodol Cadarnhaol

Gweithgareddau hanner tymor grymusol i ferched ym Mlaenau Gwent

Yn ystod hanner tymor bu pobl ifanc o Flaenau Gwent yn cymryd rhan mewn Diwrnod y Merched yng Nghanolfan Ieuenctid Abertyleri.

Pobl ifanc sy'n gadael y carchar i gael cynnig pecyn cymorth...

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol sy'n cynorthwyo pobl ifanc yng Nghymru sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, gael problemau wrth...

Gwarchodwch eich beic

Yr wythnos hon ymunodd fy nhîm â swyddogion Dangos y Drws i Drosedd Heddlu Gwent yng ngorsaf drenau Casnewydd i gynnig marcio fforensig am ddim i feicwyr.

Pobl ifanc Blaenau Gwent yn ymarfer pêl-droed gyda Cardiff City...

Mae pobl ifanc o Flaenau Gwent wedi bod yn egnïol yn ystod wythnos hanner tymor yn cymryd rhan mewn gweithdai pêl-droed a thwrnamaint a drefnwyd gan hyfforddwyr a staff...