Swyddi Gwag

Swydd wag: Pennaeth Strategaeth

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yn chwilio am Bennaeth Strategaeth i ymuno â’n tîm proffesiynol ac arloesol. Mae’n chwilio am unigolyn deinamig a brwd i arwain y gwaith o weithredu’r blaenoriaethau strategol a amlinellir yn y Cynllun Heddlu a Throseddu.

Bydd deiliad y swydd yn sicrhau dull o fonitro perfformiad sy’n seiliedig ar ganlyniadau. Bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu ein cydberthynas bresennol gyda Heddlu Gwent ac amrywiaeth eang o bartneriaid ar draws pob sector. Mae hon yn swydd allweddol ac rydym yn chwilio am ymgeiswyr gyda phrofiad helaeth o weithio â phartneriaid ar lefel uwch, sy’n meddwl yn strategol ac sy’n gallu cyfathrebu materion cymhleth yn glir. Dyma gyfle ardderchog i gyfrannu at gael canlyniadau cadarnhaol ar gyfer ein cymunedau a dioddefwyr trosedd, yn ogystal â dylanwadau ar strategaeth troseddwyr.

Manylion pellach a gwybodaeth am sut i wneud cais.

 

Heddlu Gwent - Swydd Wag: Rheolwr - cyllid a phartneriaethau

Mae hwn yn gyfle i weithio ar lefel uwch yn Heddlu Gwent fel pwynt cyswllt ar gyfer cyd-gysylltu ceisiadau am gyllid a chyfleoedd cynhyrchu incwm.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio yn yr adran Rheoli Newid ond bydd yn cynorthwyo i ddarparu strategaeth cyllid Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu hefyd. Bydd y gwaith yn cynnwys gwerthuso prosiectau sy’n cael eu hariannu a sicrhau bod adroddiadau’n cael eu llunio yn unol â phrosesau llywodraethu sefydliadol.

Dylai bod gan ymgeiswyr addas brofiad o baratoi achosion busnes neu ymgeisio am gyllid grant. 

Rhagor o fanylion a ffurflen gais.