Swyddi Gwag

Rheolwr Polisi APCC Cymru

Mae cyfle cyffrous wedi codi i gefnogi gwaith y pedwar Comisiynydd Heddlu a Throseddu yng Nghymru wrth iddynt ymgysylltu â Chymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC). Ariennir y swydd hon ar y cyd â'r APCC, gan gydnabod pwysigrwydd y rôl hon. Caiff y swydd ei lleoli yn Uned Gyswllt yr Heddlu a bydd deiliad y swydd yn atebol i Bennaeth yr Uned â chyswllt ffurfiol i Gyfarwyddwr Strategaeth yr APCC.

Mae Uned Gyswllt yr Heddlu yn gweithio ar ran Plismona yng Nghymru, gan gynrychioli Prif Gwnstabliaid a Chomisiynwyr wrth iddynt ryngweithio â holl feysydd Llywodraeth Cymru. Am y tro cyntaf, mae'r rôl gyffrous hon yn cael ei hysbysebu fel swydd barhaol, gan gydnabod pwysigrwydd cydnabod sut mae Comisiynwyr Cymru yn gweithio mewn tirwedd polisi datganoledig, sy'n aml yn gymhleth. Bydd deiliad y swydd yn cynnig cymorth uniongyrchol i Gomisiynwyr drwy sicrhau bod yr APCC a phartneriaid eraill yn deall cyd-destun unigryw Cymru a'r gydberthynas rhwng partneriaid datganoledig ac annatganoledig yn llawn, yn enwedig ar draws y gymuned llywodraeth leol.

Mwy o wybodaeth