Swydd wag - Swyddog Safonau a Llywodraethu

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio Swyddog Safonau a Llywodraethu.

Mae'r rôl yn allweddol i gefnogi'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wrth ddwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am gyflawni blaenoriaethau Cynllun yr Heddlu a Throseddu a'u cyfrifoldebau statudol.

Fel Swyddog Safonau a Llywodraethu, byddwch yn:

• Cydweithio'n agos gyda'r Adran Safonau Proffesiynol
• Adolygu cwynion
• Cefnogi'r Pennaeth Sicrwydd a Chydymffurfio ynghylch penodiadau i Wrandawiadau Camymddwyn yr Heddlu
• Datblygu ystod eang o sgiliau
• Datblygu gyrfa mewn Llywodraethu Corfforaethol a chwynion

Mae angen rhywun sy'n effeithlon, effeithiol, sy'n barod i ddysgu ac sydd â llygad am fanylion.

Oherwydd natur y rôl, rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus ddeall sut i ymdrin â gwybodaeth sensitif â thact a diplomyddiaeth.

Mae'n rôl hyblyg, llawn amser, parhaol.

Dyddiad cau 30 Mawrth

Ymgeisiwch heddiw:
https://policejobswales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-11/brand-3/xf-a488b856948d/candidate/so/pm/6/pl/16/opp/4961-Standards-Governance-Officer/en-GB