Etholiad

Mae comisiynwyr heddlu a throsedd yn cael eu hethol bob pedair blynedd. 

Darllenwch fwy am etholiad comisiynwyr yr heddlu a throseddu 2021

 

Gwybodaeth i ymgeiswyr

Os hoffai ymgeiswyr am y rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sgwrs anffurfiol am y swydd a chyfrifoldebau, neu unrhyw wybodaeth berthnasol arall, cysylltwch â Siân Curley, Prif Weithredwr ar sian.curley@gwent.police.uk

Canllawiau Etholiad

Swyddogaethau a Chyfrifoldebau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

I ddarllen am swyddogaethau a chyfrifoldebau comisiynydd heddlu a throsedd, ewch i wefan Y Swyddfa Gartref.

Y Comisiwn Etholiadol

Codau Ymarfer ar gyfer Ymgeiswyr a Phleidiau Gwleidyddol.

I ddarllen mwy am ganllawiau etholiad i ymgeiswyr sydd am fod yn gomisiynwyr heddlu a throsedd a'u hasiantau, gan gynnwys cymwysterau ar gyfer sefyll fel ymgeisydd, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

 

Sleidiau cyflwyno’r Comisiwn Etholiadol ar gyfer ymgeiswyr

 

 

Llywodraeth y DU

Cyngor Llywodraeth y DU ar ymgyrchu yn ystod cyfyngiadau symud.

Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC)

Mae’r Gymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throsedd wedi creu pecyn gwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr a darpar ymgeiswyr hefyd.

Heddlu Gwent

Cyngor ar gyfer yr etholiad gan Heddlu Gwent ar gyfer ymgeiswyr a’u hasiantiaid.

Llythyr oddi wrth Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu at randdeiliaid

Cyflwyniad y Prif Gwnstabl i ymgeiswyr.

Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol

Sesiwn briffio i ymgeiswyr gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol

Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd


Gwybodaeth i ymgeiswyr ar y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

 

Strategaeth Blismona Lleol Gwent

Mae ein strategaeth bresennol ar gyfer plismona lleol yn seiliedig ar ganllawiau’r Coleg Plismona ar Blismona Cymdogaeth y gallwch eu gweld ar y ddolen isod. Mae gennym dimau Cymdogaeth sy’n cynnwys Arolygwyr, Rhingylliaid, Cwnstabliaid a Swyddogion Cymorth Cymunedol ym mhob un o’n hardaloedd.

https://www.college.police.uk/guidance/neighbourhood-policing

 

Llinellau Sirol

Mae ein strategaeth Llinellau Sirol yn seiliedig ar arweinyddiaeth dda, sicrhau llywodraethu priodol a meddu ar y gallu a’r capasiti i ymdrin â’r bygythiad. Yn dactegol, rydym yn mabwysiadu dull sy’n seiliedig ar egwyddorion “Ymlid, Atal, Amddiffyn a Pharatoi”. Ategir y gwaith hwn gan ddull seiliedig ar dystiolaeth mewn cydweithrediad â phartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus.