Etholiad

Mae comisiynwyr heddlu a throsedd yn cael eu hethol bob pedair blynedd. Cynhelir yr etholiad nesaf ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 6 Mai 2021 (gohiriwyd etholiad 2020 oherwydd Covid). 

I ddarllen am swyddogaethau a chyfrifoldebau comisiynydd heddlu a throsedd, ewch i wefan Y Swyddfa Gartref.

Cyngor ar gyfer yr etholiad gan Heddlu Gwent ar gyfer ymgeiswyr a’u hasiantiaid.

Codau Ymarfer ar gyfer Ymgeiswyr a Phleidiau Gwleidyddol.


Mae’r Gymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throsedd wedi creu pecyn gwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr a darpar ymgeiswyr hefyd.

Cyngor Llywodraeth y DU ar ymgyrchu yn ystod cyfyngiadau symud.

Mae'r fideo byr hwn, a gynhyrchwyd gan Gymdeithas y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd, yn esbonio sut gall y cyhoedd leisio barn ynghylch pwy yw eu comisiynydd heddlu a throsedd lleol. 

I ddarllen mwy am ganllawiau etholiad i ymgeiswyr sydd am fod yn gomisiynwyr heddlu a throsedd a'u hasiantau, gan gynnwys cymwysterau ar gyfer sefyll fel ymgeisydd, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

Gwybodaeth i ymgeiswyr ar y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru pan fydd y canllawiau ar gael ar gyfer 2021.