Ystafell Newyddion

Diwrnod Rhyngwladol Menywod

Blog gan Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Eleri Thomas, ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod eleni.

Clod gan y Comisiynydd i'r fforwm Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

Yr wythnos hon bu fy nhîm yn ail fforwm rhithiol Cynllun Gwarchod Cymdogaeth Heddlu Gwent.

Cynnydd ym mhraesept treth y cyngor i helpu i amddiffyn cymunedau...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn mynd i gynyddu faint mae aelwydydd yn talu am blismona trwy dreth y cyngor 5.49 y cant er mwyn galluogi Heddlu...

Adolygiad plismona ffyrdd

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Jeff Cuthbert, wedi croesawu ymrwymiad Heddlu Gwent i roi canfyddiadau ei adolygiad o blismona ffyrdd yng Ngwent ar waith.

Mae'r rhan fwyaf o drigolion yn cytuno gyda dull Heddlu Gwent o...

Mae'r rhan fwyaf o drigolion yn cytuno ag ymateb Heddlu Gwent i'r pandemig coronafeirws yn ôl arolwg gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Pobl ifanc yn holi'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau yng Ngwent

Cafodd pobl ifanc o bob rhan o Went gyfle i holi'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau yn rhan o drydydd digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a...

Cymunedau'n dod at ei gilydd i nodi mis Hanes LGBTQ+

Yr wythnos diwethaf mynychodd fy nhîm ddeialiad cymunedol arbennig Heddlu Gwent fel rhan o Fis Hanes LGBTQ +. Rwy'n falch bod Heddlu Gwent yn parhau i weithio gyda chymunedau...

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n cefnogi galwadau am fwy o...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi cefnogi galwadau gan y Comisiynydd Dioddefwyr am fwy o hawliau cyfreithiol i ddioddefwyr trosedd.

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yn derbyn gwobr...

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent (Swyddfa'r Comisiynydd) wedi ennill gwobr genedlaethol am dryloywder am y chweched blwyddyn yn olynol.

Gorfodi rheolau parcio

Trosglwyddodd pwerau gorfodi parcio sifil i'r pum awdurdod lleol yng Ngwent yn 2019.

Rhybudd i berchnogion cŵn

Gofynnir i berchnogion cŵn yng Ngwent fod yn arbennig o wyliadwrus yn dilyn cynnydd mewn achosion o ddwyn cŵn ledled y DU yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol

Mae cyllid o £139,000 ar gael i wasanaethau sy'n rhoi cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Ngwent.