Ystafell Newyddion

Cerbydau oddi ar y ffordd wedi'u hatafaelu

Ymunodd fy nhîm â'r heddlu a phartneriaid yn ddiweddar ar gyfer ymgyrch i fynd i'r afael â beicio oddi ar y ffordd.

Cefnogi pobl ifanc o leiafrifoedd ethnig yng Ngwent

Yr wythnos yma aeth fy nhîm i ymweld â Philgwenlli i gwrdd â phartneriaid o’r Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST).

Mae cyllid ar gael i roi cymorth i blant a phobl ifanc

Gall sefydliadau yng Ngwent wneud cais am gyfran o £300,000 gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ariannu prosiectau sy'n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc sydd...

Seremoni gorffen hyfforddiant cadetiaid heddlu Pen-y-Cwm

Mae cadetiaid yr heddlu o Ysgol Arbennig Pen-y-Cwm yng Nglynebwy wedi dathlu eu llwyddiant mewn seremoni gorffen hyfforddiant arbennig.

Cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn recriwtio ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.

Ar grwydr

Mae wedi bod yn bythefnos prysur ac mae’r tîm wedi bod yn bresennol mewn digwyddiadau ledled Gwent.

Disgyblion Torfaen a phartneriaid yn uno ar gyfer digwyddiad...

Yr wythnos yma aeth fy nhîm i ddigwyddiad Cwpan y Byd cynhwysiant merched a gynhaliwyd gan dîm Datblygu Chwaraeon Torfaen yn Stadiwm Cwmbrân.

Seremoni cwblhau hyfforddiant Cadetiaid Heddlu Trinity Fields

Yr wythnos yma, roedd yn bleser gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, fynd i Ysgol Arbennig Trinity Fields ar gyfer seremoni cwblhau hyfforddiant...

Swyddogion yn graddio

Cefais y fraint o gael gwahoddiad i ymuno â 35 o fyfyrwyr-swyddogion, eu teuluoedd, a chynrychiolwyr o Heddlu Gwent ar gyfer eu seremoni graddio.

Mynd i'r afael ag achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol

Pan fyddwn ni'n siarad am ymddygiad gwrthgymdeithasol wrth reswm rydym yn siarad am gymorth i ddioddefwyr a beth mae'r heddlu'n ei wneud i fynd i'r afael â'r broblem yn ein...

Gŵyl Maendy 2023

Roedd yn bleser bod yn bresennol yng Ngŵyl Maendy gyda Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Eleri Thomas.

Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2023

Mae comisiynwyr yr heddlu a throsedd yn cael eu hethol i fod yn llais y gymuned mewn materion plismona. Mae ein cymunedau'n dweud wrthym ni bod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn...