Ystafell Newyddion

Cymru yn dechrau cyfrif y dyddiau at roi terfyn ar gosb gorfforol...

Mae Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020 yn rhoi’r un amddiffyniad i blant rhag ymosodiad ag oedolion drwy gael gwared ar amddiffyniad cyfreithiol...

Amddiffyn ein cydweithwyr yn y GIG

Mae tîm Dangos y Drws i Drosedd Heddlu Gwent wedi bod yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i fynd i’r afael â’r broblem gynyddol o ddwyn cerbydau a dwyn o...

Croesawu swyddogion newydd

Mae Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Eleri Thomas, wedi croesawu 31 o swyddogion heddlu newydd i Heddlu Gwent.

Prosiect Edward

Ymunodd Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Eleri Thomas, â swyddogion Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yng Ngholeg Crosskeys i godi ymwybyddiaeth o'r...

Y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru yn cryfhau ei bwrdd...

Mae'n bleser gan y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru groesawu tri o Brif Gwnstabliaid mwyaf blaenllaw y rhanbarth i'w thîm.

Plant Pilgwenlli yn elwa ar gyllid gan Swyddfa Comisiynydd yr...

Mae plant ym Mhilgwenlli yn mwynhau gweithgareddau fel crefftau, chwaraeon a drama diolch i gyllid gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent.

Diwrnod Cenedlaethol y Gwasanaethau Brys

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi nodi Diwrnod Cenedlaethol y Gwasanaethau Brys drwy ganmol holl weithwyr a gwirfoddolwyr y gwasanaethau brys...

Llywodraeth Cymru i ariannu swyddogion cymorth cymunedol newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ariannu 100 o swyddogion cymorth cymunedol yr Heddlu newydd yng Nghymru.

Gweithwyr adeiladu'n dod at ei gilydd i godi sbwriel ar ystâd...

Mae peirianwyr sy’n gweithio ar bencadlys newydd Heddlu Gwent yn Ystâd Ddiwydiannol Llantarnam yng Nghwmbrân wedi bod yn cadw'r ardal leol yn lân gyda nifer o sesiynau codi...

Dweud eich dweud ar flaenoriaethau plismona Gwent

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn i drigolion am eu barn ar blismona lleol.

Cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn recriwtio ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.

Datganiad ar gynllun troseddu Llywodraeth y DU

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth y DU i fynd i'r afael â throseddu, fel y nodir yn ei Chynllun Atal Troseddu...