Ystafell Newyddion

Canolfan Galw Heibio Pobl Ifanc Senghennydd

Gwnaethom ymuno â phartneriaid yn Senghennydd yng Nghwm Aber ar gyfer cyfarfod cyffredinol blynyddol Canolfan Galw Heibio Pobl Ifanc Senghennydd (Sydic) yr wythnos yma.

Ymgysylltu â chymunedau

Yr wythnos yma cawsom wahoddiad i roi cyflwyniad i Fforwm 50+ Cwmbrân, ac i siarad â thrigolion mewn bore coffi yn Neuadd y Pentref, Pandy, Y Fenni.

Gwent yn sicrhau £700,000 i roi cymorth i oroeswyr camdriniaeth a...

Mae Gwent wedi derbyn £700,553.12 gan gronfa Strydoedd Saffach y Swyddfa Gartref i gefnogi ymgyrchoedd sy'n mynd i'r afael â throsedd mewn cymunedau.

Plant ym Mhilgwenlli'n elwa ar gyllid Comisiynydd yr Heddlu a...

Yn ddiweddar, gwnaethom ymweld â KidCare4u sydd wedi derbyn cyllid gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd i gynnal clwb dydd Sadwrn wythnosol i blant 5-16 oed.

Lleisiwch eich barn ynglŷn â chyllid yr heddlu yng Ngwent

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn am farn trigolion ynglŷn â chyllid yr heddlu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Diwrnod Rhuban Gwyn 2023

Mae Diwrnod Rhuban Gwyn yn ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei gynnal i gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod.

Gwobrau Heddlu Gwent 2023

Roeddem yn falch iawn i gefnogi Gwobrau'r Heddlu blynyddol Heddlu Gwent yr wythnos yma.

Partneriaid yr Angel Cyllyll yn ymrwymo o'r newydd i siarter...

Flwyddyn ar ôl i'r Angel Cyllyll eiconig ddod i Gasnewydd, mae'r ddinas wedi ymroi o’r newydd i Siarter Gwrth-drais Genedlaethol yr Angel Cyllyll.

Cofio dynion a menywod o gefndiroedd ethnig leiafrifol yn y...

Roeddem yn falch i gefnogi digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd eleni i gofio am y dynion a menywod o leiafrifoedd ethnig yng Nghymru sydd wedi gwasanaethu’r wlad yma mewn...

Lansio Hanes Pobl Dduon Cymru 365 yng Ngwent

Roeddem yn falch i gefnogi lansiad Hanes Pobl Dduon Cymru 365 yng Ngwent y penwythnos yma.

Ni a’u cofiwn nhw

Heddiw rydyn ni’n cofio am yr holl ddynion a menywod sydd wedi gwasanaethu, ac sy’n parhau i wasanaethu ein gwlad mewn rhyfeloedd ar draws y byd.

Hwyl hanner tymor

Mae fy nhîm wedi bod yn brysur yr wythnos hon yn cefnogi Heddlu Gwent, partneriaid a’n cymunedau drwy gydol gwyliau hanner tymor.