Polisi Buddiannau Busnes

Dylai staff sydd â budd busnes neu sydd am gael cymeradwyaeth i ymgymryd â budd busnes gydymffurfio â'r weithdrefn a amlinellir yn y polisi hwn. At ddibenion y polisi hwn mae budd busnes hefyd yn cynnwys unrhyw waith gwirfoddol di-dâl. Nod y polisi hwn yw sicrhau bod yr holl staff yn cael eu trin yn gyfartal a theg. Bydd defnyddio'r polisi hwn yn sicrhau nad yw budd busnes yn gwrthdaro â rôl unigolyn yn Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent.

Polisi Buddiannau Busnes