Datganiad Caethwasiaeth Fodern


Yn unol â Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent a'r Prif Gwnstabl yn cydnabod eu cyfrifoldeb fel cyflogwr i fod yn ymwybodol o'r posibilrwydd o achosion o gaethwasiaeth fodern ac i roi gwybod i'r cyrff perthnasol am achosion neu bryderon o'r fath. 

Datganiad Caethwasiaeth Fodern