Polisi a Gweithdrefn Arian Grant

Nod y polisi hwn yw sicrhau, pan fydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yn dyfarnu arian grant, y rhoddir sylw dyledus i ofynion safonau'r Gymraeg a osodwyd o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Cymraeg