15 Mehefin 2023

Agenda

 

 1.   Ymddiheuriadau am absenoldeb

 

 1.  Datgan Buddiannau

 

 1.  Cofnodion a phwyntiau gweithredu o'r cyfarfod a gynhaliwyd 2 Mawrth 2023.

 

 1.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.

 

 1. Trafod risgiau newydd a newidiadau i sgoriau risg - Dirprwy Brif Gwnstabl

 

 1. Bernir nad yw'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir nad yw wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.  

 

 1.  Archwiliad Mewnol – TIAA

 

 

   Adroddiadau manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi (Cyfyngedig/Dim Sicrwydd): Plismona Lleol – Eiddo ac Arian - ddim i'w gyhoeddi

 

 • Adolygiad Rheoli Contract Adfer Cerbydau (Adolygiad Cynghori)
 • Adolygiad Cynghori Cydweithredol o Ansawdd Data (Adolygiad Cynghori)
 • Adolygiad Cynghori Cydweithredol o Reoli Fflyd - System iR3 Telematics (Adolygiad Cynghorol)
 • Adolygiad Cydweithredol - Strategaeth Rheoli Fflyd (Sicrwydd Sylweddol)

 

 1. Archwiliad Mewnol (Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen) – (Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

 Adroddiadau archwilio manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi

(Dim Sicrwydd neu Sicrwydd Cyfyngedig):  Dim

Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd – Sicrwydd Rhesymol i Sicrwydd Llawn

 • Llythyr Rheoli dilynol E-bost 0365 (Sicrwydd Llawn)
 • Adroddiad Archwilio Wal Dân (Sicrwydd Llawn)
 • Archwiliad Systemau Canolfan Ddata (Sicrwydd Llawn)

 

 1. Archwilio Allanol 
 1. Diweddariad ar y Datganiad Cyfrifon Drafft

Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau/Pennaeth Cyllid

 1. Argymhellion Arolwg Archwilio heb eu cyflawni eto - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau
 1. Cinio i drafod gwaith
 2. Adroddiad Blynyddol Strategaeth Rheoli'r Trysorlys - Pennaeth Cyllid

   14  Diwrnod Hyfforddiant y Cydbwyllgor Archwilio (llafar) - Cadeirydd

  15.

 1. Unrhyw Fater Arall
 • Trafod pynciau archwiliad dwfn
 1. Adnabod unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn