27 Tachwedd 2023

Agenda

  1.   Ymddiheuriadau am absenoldeb
  2.  Datgan Buddiannau
  3.  ISA 260 - Archwiliad Allanol
  • Rhesymau dros unrhyw benderfyniadau a wnaed yn y cyfarfod yn dilyn ISA 260 - diweddariad llafar - Pennaeth Cyllid
  1.  Datganiad o Gyfrifon a Datganiadau Llywodraethu Blynyddol Drafft

Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau/Pennaeth Cyllid

  1.  Cynllun Ariannol Tymor Canolig  1 - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau/Pennaeth Cyllid
  2.  Ymholiadau Rheolwyr a'r rhai sy'n gyfrifol am Lywodraethu - Pennaeth Cyllid
  3.  Adroddiad Blynyddol Terfynol y Cydbwyllgor Archwilio - Cadeirydd
  4.  Unrhyw Fater Arall
  5. Adnabod unrhyw risgiau, gofynion hyfforddiant neu faterion moesegol sy'n codi o'r cyfarfod hwn