9 Medi 2021

Agenda

1.   Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.   Datgan Buddiannau

3.   Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu o'r cyfarfod a gynhaliwyd 28 Gorffennaf 2021. 

4.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7

5.  Trafod Risgiau Newydd a newidiadau i Sgoriau Risg (Pennaeth Gwelliant Parhaus)

6.  Newyddion diweddaraf am gynnydd Adfer ar ôl Trychineb - ar lafar - (Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

7.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod dim wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7

8.     Archwiliad Mewnol – TIAA

        Adroddiad Diweddaru

       Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd - (Sicrwydd Rhesymol/Sylweddol):

  • Adolygiad Sicrwydd Cydweithredol - Rheoli Cyllidebol – Gwent (Sicrwydd Sylweddol) 
  • Adolygiad Sicrwydd Cydweithredol -Caffael - Arweinydd Strategol Gwent -(Sicrwydd Sylweddol)
  • Adolygiad Sicrwydd Cydweithredol - Cynllunio Adnoddau Strategol - Gwent - (Sicrwydd Sylweddol)
  • Adolygiad Arfarnu o'r Adolygiad Prosiect Cydweithredol - Camau Cynnar Gyda'n Gilydd – (Sicrwydd Sylweddol)

9.     Archwiliad Mewnol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen -(Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

a)      Adroddiad Blynyddol Digidol TGCh  1(Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

        Adroddiadau a Ddosbarthwyd - (Sicrwydd Rhesymol i Sicrwydd Llawn)

  • Adroddiad Archwilio Dilynol Rheoli Busnes (Sicrwydd Llawn)
  • Adroddiad Archwilio Dilynol Gwarediadau Asedau TG (Sicrwydd Cymedrol)

10.   Archwiliad Allanol Archwilio Cymru

        Adroddiad Diweddaru

11.   Cynllun Ariannol Tymor Canolig 1  ac  Amserlen Pennu Cyllideb 1 2 - (Prif Swyddog Cyllid)

12.   Argymhellion Arolwg Archwilio sydd heb eu cyflawni eto - (Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

        a) Gwasanaethau Adnoddau a Rennir 1

        b) TIAA 1 2 3 4 5

13.   Cynllun Gweithredu Hunanasesu'r Cydbwyllgor Archwilio - Cadeirydd

14.   Adroddiad Blynyddol Llywodraethu Gwybodaeth - (Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

15.   Blaengynllunydd Gwaith - (Cadeirydd)

16.   Unrhyw adroddiadau perthnasol gan sefydliadau eraill y dylid tynnu sylw'r Cydbwyllgor Archwilio atynt:

17.   Unrhyw Fater Arall

18.   Adnabod unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn

19.   Golwg Fanwl - Atal Twyll a Llygredd