8 Ragfyr 2021

Agenda

1.   Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.   Datgan Buddiannau

3.  Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu o'r cyfarfod a gynhaliwyd 9 Medi 2021.

4.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7

5.  Newyddion diweddaraf am gynnydd Adfer ar ôl Trychineb - ar lafar - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

6.  Trafod Risgiau Newydd a newidiadau i Sgoriau Risg - Pennaeth Gwelliant Parhaus

7.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.

8.     Archwiliad Mewnol – TIAA

        Adroddiad Diweddaru

Adroddiadau manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi) (Cyfyngedig/Dim Sicrwydd):

 Dim

 Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd (Sicrwydd Rhesymol/Sylweddol):

 • Cydweithredu - Cymhariaeth Flynyddol - Gwent
 • Adolygiad Sicrwydd o Gynllunio ar gyfer Parhad Busnes- (Sicrwydd Rhesymol)
 • Adolygiad Sicrwydd o Themâu Gwella Gwasanaeth- (Sicrwydd Sylweddol)
 • Adolygiad Cydymffurfio Fetio (Sicrwydd Sylweddol)
 • Adolygiad Sicrwydd Cydweithredol o Weithio Ystwyth Gwent -(Sicrwydd Sylweddol)
 • Adolygiad Sicrwydd o Reoli Risg – Dulliau Adrodd - (Sicrwydd Sylweddol)
 • Adolygiad Cynghorol o Reolaeth Fflyd - Cerbydau Trydan Un System
 • Adolygiad Sicrwydd o Reolaeth Adnoddau Dynol – Rheoli Absenoldeb- (Sicrwydd Sylweddol)
 • Adroddiad Dilynol Gwent
 • Cydweithredol - Adolygiad Sicrwydd o'r Cyfriflyfr CyffredinolGwent -(Sicrwydd Sylweddol)
 • Cydweithredol - Adolygiad Sicrwydd o Bartneriaeth Camerâu Diogelwch Cymru Gyfan -(Sicrwydd Sylweddol)
 • Cydweithredol - Adolygiad Sicrwydd o Bensiynau - Canolfan Bensiynau Cymru Gyfan (Ar y cyfan – Sicrwydd Rhesymol)

9.     Archwiliad Mewnol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen -(Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

a)     Adroddiad Diweddaru chwarterol ar gynnydd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Adroddiadau archwilio manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi   (Dim Sicrwydd neu Sicrwydd Cyfyngedig)

Dim

10.   Archwiliad Allanol Archwilio Cymru

a)    Adroddiad Diweddaru

b)    Llythyr Archwilio Blynyddol

c)     Llythyr Rheoli

 

11.    Adroddiad Perfformiad Ariannol - Chwarter 2   1- Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau 

12.    Adroddiad Caffael Blynyddol - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau  

13.   Diweddariad ar Bennu Cyllideb a Phroffiliau Gwerth am arian  1 2 - Prif Swyddog Cyllid

14.  Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn ac Arian wedi'i Neilltuo  1 2 - Prif Swyddog Cyllid

15.  Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2022/23  1 - Prif Swyddog Cyllid

16.  Adroddiad Diweddaru Chwe Mis Rheoli'r Trysorlys 2021/22 1 2 3 - Prif Swyddog Cyllid

17.   Argymhellion Arolwg Archwilio sydd heb eu cyflawni eto  - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

 a)   Gwasanaethau Adnoddau a Rennir

 b)   TIAA

18.   Adroddiad Diweddaru Cynllun Gweithredu Gwersi a Ddysgwyd o ran Cyfrifon - Pennaeth Cyllid

19.   Cydymffurfio â'r Cod Moeseg - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

20.   Polisi Gwrth-dwyll a Llygredd Heddlu Gwent - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

21.  Adroddiad Blynyddol Diogelu Data Swyddfa'r Comisiynydd 1 - Pennaeth Sicrwydd Cydymffurfiaeth

22. Cynllun Gweithredu Hunanasesu’r Cydbwyllgor Archwilio - Cadeirydd

23.  Unrhyw adroddiadau perthnasol gan sefydliadau eraill y dylid tynnu sylw'r Cydbwyllgor Archwilio atynt

24. Unrhyw Fater Arall

25. Adnabod unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn

Golwg Fanwl  - Cynllun Heddlu a Throsedd – Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd/Prif Weithredwr