8 Medi 2022

Agenda

 1.  Cyflwyniad - Llafar
 2.   Ymddiheuriadau am absenoldeb
 3.  Datgan Buddiannau
 4.  Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu o'r cyfarfod a gynhaliwyd 28 Gorffennaf 2022
 5.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.
 6. Trafod Risgiau Newydd a newidiadau i Sgoriau Risg
 7. Diweddariad ar y Cynllun Ariannol Tymor Canolig
 8. Polisi Buddiannau Busnes yr Heddlu
 9.  Bernir nad yw'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir nad yw wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.  
 10.  Amserlen Pennu Cyllideb
 11.  Archwiliad Mewnol – TIAA

       Adroddiad Diweddaru

   Adroddiadau manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi (Cyfyngedig/Dim Sicrwydd): Dim

Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd: (Sicrwydd Rhesymol/Sylweddol):

 • Adolygiad Cydymffurfio Gwrth-dwyll (Caffael Gwrth-dwyll) - Cydweithredol - (Sicrwydd Sylweddol)
 • Adolygiad o Recriwtio a Hyfforddi Rheolwyr - Adran Adnoddau Dynol  - (Sicrwydd Sylweddol)
 • Adolygiad Cyflawni Rheolaeth Ystâd - (Sicrwydd Rhesymol)
 1.  Archwiliad Mewnol (Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen) - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

Adroddiadau archwilio manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi

(Dim Sicrwydd neu Sicrwydd Cyfyngedig):  Dim

Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd – Sicrwydd Rhesymol i Sicrwydd Llawn

 • Rheoli Newid TG  - (Sicrwydd Llawn)
 1.  Archwiliad Allanol - Archwilio Cymru 

        Adroddiad Diweddaru

 1.  Argymhellion Arolwg Archwilio heb eu cyflawni eto - (Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)
 2.       a) TIAA   
 3.       b) Gwasanaethau Adnoddau a Rennir (SRS)  1
 4. Cynllun Gweithredu Hunanasesu - Cydbwyllgor Archwilio 
 5.  Newidiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol
 6.  Adroddiad Blynyddol Llywodraethu Gwybodaeth yr Heddlu 2021/22 1
 7. Adroddiad Blynyddol Diogelu Data Swyddfa'r Comisiynydd 1
 8.  Unrhyw adroddiadau perthnasol gan sefydliadau eraill y dylid tynnu sylw'r Cydbwyllgor Archwilio atynt:
 9.   Unrhyw Fater Arall
 • Cadarnhau dyddiadau cyfarfodydd y Cydbwyllgor Archwilio yn 2023
 • 2 Mawrth
 • 15 Mehefin
 • 27 Gorffennaf
 • 14 Medi
 • 7 Rhagfyr
 1. Nodi unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn