9 Mehefin 2022

Agenda

 1.  Ymddiheuriadau am absenoldeb
 2.  Datgan Buddiannau
 3.  Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu o'r cyfarfod a gynhaliwyd 9 Mawrth 2022
 4.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.
 5.  Trafod Risgiau Newydd a newidiadau i Sgoriau Risg
 6.  Bernir nad yw'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir nad yw wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.  
 7. Y Strategaeth Rheoli Risg - Pennaeth Gwelliant Parhaus 
 8.  Archwiliad Mewnol – TIAA

Adroddiadau manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi (Cyfyngedig/Dim Sicrwydd): Dim

Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd: (Sicrwydd Rhesymol/Sylweddol):

 • Adolygiad Cydweithredol o Ddyledwyr - (Sicrwydd Sylweddol)
 • Heddlu Gwent - Adolygiad Dilynol
 • Adolygiad Cydweithredol o Reolaeth Amser Electronig - Gwent - (Sicrwydd Rhesymol)
 • Adolygiad Trwyddedu Arfau Tanio - (Sicrwydd Rhesymol)
 1.  Archwiliad Mewnol (Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen) - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)

Adroddiad Blynyddol ar Archwiliadau SRS 2021/22

Adroddiadau archwilio manwl sy'n gofyn am drafodaeth a sylwadau ar unrhyw risgiau / problemau systemig sy'n codi

(Dim Sicrwydd neu Sicrwydd Cyfyngedig):  Dim

Adroddiadau manwl a ddosbarthwyd – Sicrwydd Rhesymol i Sicrwydd Llawn

 • Adroddiad Archwilio Rheoli Parhad Gwasanaeth TG - (Sicrwydd Llawn)
 • Adroddiad Archwilio Rheoli Adnabod a Mynediad - (Sicrwydd Sylweddol)
 1.  Archwiliad Allanol - Archwilio Cymru 

Cynllun Archwilio Blynyddol

 1.  Datganiad Cyfrifon Drafft gan gynnwys :
 1.  Argymhellion Arolwg Archwilio heb eu cyflawni eto - (Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)
 1.   Adroddiad Cwmpasu, Adroddiad Drafft y Cydbwyllgor Archwilio gan gynnwys:
 1.  Gweithdrefn Rhoddion a Lletygarwch yr Heddlu - ( Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)
 2.  Polisi Atal Twyll a Llygredigaeth yr Heddlu - (  Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau)
 3.  Adroddiad Blynyddol Strategaeth Rheoli - (Prif Swyddog Cyllid)
 4. Strategaeth Cyllid Allanol a Chynhyrchu Incwm - (Prif Swyddog Cyllid)
 5.   Unrhyw adroddiadau perthnasol gan sefydliadau eraill y dylid tynnu sylw'r Cydbwyllgor Archwilio atynt:
 6.   Unrhyw Fater Arall
 • Pynciau Golwg Fanwl ar gyfer Gorffennaf a Medi
 • Cytuno dyddiadau cyfarfodydd y Cydbwyllgor Archwilio yn 2023
 • 2 Mawrth
 • 15 Mehefin
 • 27 Gorffennaf
 • 14 Medi
 • 7 Rhagfyr
 1. Adnabod unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn