Strategaeth y Gymraeg

Mae'r Strategaeth hefyd yn nodi sut mae'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yn bwriadu cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg sy'n gymwys i'r ddau sefydliad o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae copïau o'r Hysbysiadau Cydymffurfio sy'n rhestru'r Safonau perthnasol yn llawn i'w gweld ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd a gwefan Heddlu Gwent.

Mae'r Strategaeth hon hefyd yn ategu nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, lle mae'r ganran o bobl sy'n siarad Cymraeg wedi'i chynnwys fel dangosydd cenedlaethol.

Strategaeth y Gymraeg 2021 - 2025

Adroddiad Blynyddol Cydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg 2021/22