Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i New Pathways er mwyn sicrhau parhad eu gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent yn ystod 2020/21.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid pellach i gyfrannu at ddarparu Eiriolwr Annibynnol ar gyfer Trais Domestig (IDVA) am y flwyddyn ariannol 2020/21.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penderfynu rhoi mwy o gyllid i Umbrella Cymru i barhau i ddarparu gwasanaeth dros dro o fewn Connect Gwent i ddioddefwyr sy'n blant a phobl ifanc.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer darparu Gweithwyr Asiantaeth am chwech mis arall.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro perfformiad ei swyddfa yn ystod 2019/20 mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo'r diwygiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyrannu cyllid grant o Gronfa Gymunedol yr Heddlu y Comisiynydd i saith prosiect, sy’n dod i gyfanswm o £151,934.67. Yn ogystal, dyrannwyd cyllid am ddwy flynedd mewn egwyddor i bedwar prosiect a gawsant eu hariannu yn 2019/20, yn amodol ar adroddiadau boddhaol a chydymffurfiaeth barhaus gyda thelerau ac amodau’r grant. Mae hyn yn golygu mai cyfanswm y cyllid a ddyrannwyd ar gyfer 2020/21 yw £298,838.39.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi arian i sefydliadau partner sy’n gweithio o fewn Connect Gwent ar gyfer 2020-21.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i gefnogi'r rhaglen Camau Cynnar Gyda'n Gilydd yn ystod 2020/21.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o Gronfa Gymunedol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i bum sefydliad o gronfa 2019/20 sydd yn gyfanswm o £112,122.22 a dau sefydliad o gronfa 2018/19 sydd yn gyfanswm o £45,958.82.