Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2021-006
17 Mehefin 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarniad contract ar gyfer cadw a gwireddu Cryptoarian.
PCCG-2021-005
11 Mehefin 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid tuag at swydd Swyddog Diogelwch Cymunedol Rhanbarthol am y cyfnod 1 Mehefin 2021 tan 31 Mawrth 2022.
PCCG-2021-003
3 Mehefin 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 26 Ebrill 2021 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2021-004
3 Mehefin 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 14 Ebrill 2021 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2021-002
20 Mai 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cytuno i ddyfarnu cyllid hwb gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder i sefydliadau cam-drin domestig a thrais rhywiol sy'n gweithio yng Ngwent.
PCCG-2020-048
5 Mai 2021
Ystyriodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ganfyddiadau’r arolwg cyhoeddus ar y praesept ar gyfer 2021/22 cyn pennu lefel y praesept ar gyfer 2021/22.
PCCG-2021-001
16 Ebrill 2021
Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent i roi £10,000 yr un i'r ddwy Ardal Blismona Leol o'r Gronfa Effaith Gadarnhaol i helpu i gyflawni blaenoriaethau'r Cynllun Heddlu a Throsedd ar yr amod y gellid dyfarnu cyllid i brosiectau a oedd yn gallu dangos eu bod yn cael effaith gadarnhaol ar y cymunedau maent yn eu gwasanaethu.
PCCG-2020-063
12 Ebrill 2021
Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddyfarnu arian o'r gronfa Diogelwch Cymunedol a Throseddau Ieuenctid i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2021 - 31 Mawrth 2022.
PCCG-2020-062
9 Ebrill 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo’r argymhelliad i ddyfarnu’r contract ar gyfer darparu System Llety a Theithio i Corporate Travel Management Ltd.
PCCG-2020-053
19 Mawrth 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gyfrannu at ddarparu Eiriolwr Annibynnol ar gyfer Trais Domestig (IDVA) am y flwyddyn ariannol 2021/22.