Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo diwygiad i’r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol o ran cynyddu’r ddirprwyaeth gyfredol gan y Prif Gwnstabl i hawliadau sifil o derfyn o £1,000 i £10,000.
Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2019 tan 31 Medi 2019.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer System Rheoli Tystiolaeth Ddigidol i'r cyflenwr NICE Investigate mewn cydweithrediad â Heddlu De Cymru trwy'r Fframwaith G-Cloud a arweinir gan Wasanaeth Masnachol y Goron am gyfnod dechreuol o 24 mis gydag opsiwn i ymestyn am ddwy flynedd arall.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2020-21 i 2022-23 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes Heddlu Gwent ar gyfer 2018-19.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo Polisi Rheoli Cyswllt gyda Chwsmeriaid Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.
Y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, 26 Tachwedd 2019
Adolygiad o System Cwynion yr Heddlu Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi ystyried a chytuno ar yr opsiwn y mae am ei ddefnyddio mewn perthynas â’r newidiadau i'r Adolygiad o System Cwynion yr Heddlu a gyflwynwyd gan Ddeddf Plismona a Throsedd 2017.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi £1,000 yr un i'r wyth Panel Atal Troseddu yng Ngwent i'w cynorthwyo i gynnal mentrau atal troseddu lleol i gefnogi blaenoriaethau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid am 12 mis arall i Cymorth i Ddioddefwyr er mwyn parhau'r swydd Eiriolydd Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl yn ystod 2019-20 yn Connect Gwent.