Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Gan adeiladu ar eu cynlluniau cydraddoldeb unigol blaenorol, yn 2016 cyhoeddodd y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl Gynllun Cydraddoldeb Strategol ar y Cyd sy'n parhau eu hymrwymiad ar y cyd i sicrhau bod parch tuag at gydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol yn sail i waith Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Heddlu Gwent.

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn seiliedig ar ganllawiau'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a ddarperir i gyrff sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Mae'n dwyn gwybodaeth ynghyd am y sefydliad, ei ymrwymiad i gydraddoldeb a gwybodaeth gysylltiedig arall sy'n cefnogi'r amcanion cydraddoldeb.

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn dwyn ein holl ymrwymiadau cydraddoldeb ynghyd ac yn esbonio sut rydym yn cyflawni ein dyletswyddau a chyfrifoldebau cyfreithiol o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb.

Mae hyn hefyd yn golygu y gellir cysylltu'r ffordd rydym yn monitro a chraffu ar berfformiad Heddlu Gwent o ran materion cydraddoldeb ac amrywiaeth yn agosach gyda'u hamcanion nhw eu hunain.

Gynllun Cydraddoldeb Strategol ar y Cyd 2020 - 2024
Atodiad

Adroddiad Ymgynghori Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu Gwent Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2024
Amcanion Cydraddoldeb 2020-24 Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Heddlu Gwent - Atodiad A


Adroddiad Blynyddol

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Heddlu Gwent yn cyhoeddi Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol bob blwyddyn sy'n tynnu sylw at y cynnydd a wnaed yn erbyn yr amcanion yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol.