8th Mawrth 2023

AGENDA

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Cadarnhau Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu'r cyfarfod a gynhaliwyd 1 Medi 2022 a 23 Tachwedd 2022

3. 

a)  Adroddiad Perfformiad Sefydliadol yn erbyn Blaenoriaethau Cynllun yr Heddlu a Throsedd Chwarter 3 2022-23 Dirprwy Brif Gwnstabl

b)  Adroddiad Perfformiad Safonau Proffesiynol Chwarter 3 2022-23 Dirprwy Brif Gwnstabl

c)  Cynllun Cyflawni'r Heddlu 2022-2025 -Prif Gwnstabl

d)  Adroddiad Monitro Cyllid  1 Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

e)   Adroddiad Cronfeydd Wrth Gefn 1 2 - Prif Swyddog Cyllid

f)  Adolygiad Blynyddol y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol - Prif Weithredwr

g)  Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Adroddiad Blynyddol 2021/22 

4.   

Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 2018 a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.

5. 

a) Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Gwent Cynllun Lles Pennaeth Strategaeth

(i gael penderfyniad gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl)

b)  Cyflwyniad Blynyddol ar Gydymffurfio â Diogelu/Lles Plant

(Monitro perfformiad statudol) Pennaeth Trosedd

c)  Y Gofrestr Risg Strategol Ar y Cyd
(Monitro perfformiad statudol) Prif Gwnstabl Cynorthwyol/ Prif Weithredwr

d)   Fforymau Trasiedi a Chadernid Ardal Manceinion (Sylwadau) Prif Gwnstabl

e)  Datblygiadau Diweddaraf - Cydweithio - Crynodeb Gweithredol o Feysydd Gweithredol
(Monitro perfformiad statudol) Dirprwy Brif Gwnstabl

6.   Unrhyw Fater Arall

7.   Nodi unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn