7th Mehefin 2023

AGENDA

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Cadarnhau Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu’r cyfarfod a gynhaliwyd 8 Mawrth 2023.

3. 

a) Adroddiad Perfformiad Sefydliadol yn erbyn Blaenoriaethau Cynllun yr Heddlu a Throsedd Chwarter 4 2022-23 Dirprwy Brif Gwnstabl

b)  Adroddiad Blynyddol ar Gynllun Cyflawni’r Heddlu 2022/2023Prif Gwnstabl

c)   Adroddiad Perfformiad Diwedd Blwyddyn Ariannol 2022/23 1 –  – Prif Swyddog Cynorthwyol, Adnoddau

d)  Diweddariad llafar ar y Cynllun Ariannol Tymor Canolig - Prif Swyddog Cynorthwyol, Adnoddau

e)  Adroddiad Blynyddol Strategaeth Caffael 2022/23 - Prif Swyddog Cynorthwyol -Adnoddau

f)  Adroddiad Blynyddol Cydymffurfio Rheolaeth Gwybodaeth 2022/23 1 Prif Swyddog Cynorthwyol -Adnoddau 

g)  Adroddiad Diweddaru ar Arolwg Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a Chyfreithlondeb yr Heddlu (PEEL) Arolygiaeth Cwnstabliaeth, Tân ac Achub ei Fawrhydi - Prif Gwnstabl

h) Datblygiadau Diweddaraf - Cydweithio - Crynodeb Gweithredol o Feysydd Gweithredol 1 2 3
Prif Swyddog Cynorthwyol -Adnoddau 

i)   Hygyrchedd yr Ystâd - Diweddariad llafar - Prif Swyddog Cynorthwyol -Adnoddau 

4.  Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 2018 a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.

5. 

a)  Y Gofrestr Risg Strategol ar y Cyd 

b)   Diweddariad – Trwyddedu Arfau Tanio

c)   Fforymau Trasiedi a Chadernid Ardal Manceinion

6.   Unrhyw Fater Arall

7.   Nodi unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn