2 Marwth 2022

AGENDA

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Cadarnhau Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu’r cyfarfod a gynhaliwyd 29 Tachwedd 2021

Oherwydd cyfyngiadau amser o ran yr agenda, ni chafodd pob adroddiad ei ddarllen yng nghyfarfod Tachwedd 2021. Fel y cytunwyd yn y cyfarfod, anfonwyd cwestiynau at Heddlu Gwent gan Swyddfa’r Comisiynydd a darparwyd ymatebion. Dylid ystyried y ddogfen hon ochr yn ochr â chofnodion y cyfarfod.

3. 

a) Cyflwyniad o Gynllun yr Heddlu a Throsedd 2021-2025 i’r Prif Gwnstabl - Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

b) Cynllun Cyflawni’r Llu 2022/2023 -Prif Gwnstabl

c) Adroddiad Perfformiad Sefydliadol yn erbyn Blaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a Throsedd Chwarter 3 2021-22 1 - Dirprwy Brif Gwnstabl                             

d) Adroddiad Perfformiad Safonau Proffesiynol Chwarter 3 2021-22 - Dirprwy Brif Gwnstabl / Pennaeth Safonau Proffesiynol

e) Adroddiad Stopio a Chwilio Chwe-misol - Prif Gwnstabl Cynorthwyol /Uwch-arolygydd Cymorth Gweithredol

f)  Adroddiad Perfformiad Cyllid Chwarter 3 2021-22  1 -Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

g) Adroddiad Cronfeydd Wrth Gefn  1 2 - Prif Swyddog Cyllid

h) Strategaeth Comisiynu - Prif Swyddog Cyllid

i)  Strategaeth Rheoli Asedau 2022-2024 -Prif Swyddog Cynorthwyol, Adnoddau

j)  Adolygiad Blynyddol o’r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol - Prif Weithredwr

k) Adroddiad Eithrio Covid19 - Prif Gwnstabl Cynorthwyol

l)  Adroddiad Diweddaru’r Prif Gwnstabl

4.   The information contained in the report(s) below have been subjected to the requirements of the Freedom of Information Act 2000, Data Protection Act 1998 and the Office of the Police and Crime Commissioner for Gwent's public interest test and is deemed to be exempt from publication under section 7.  -

Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.

5. 

a)   Cofrestr Risg Strategol ar y Cyd

b)  Diweddariad Cydweithredu – Crynodeb Gweithredol o Feysydd Gweithredol

c)  Adroddiad Trwyddedu Arfau Tanio

d)  Cofnodion cyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio, 8 Rhagfyr 2021

6.  Unrhyw Fater Arall

7. Nodi unrhyw risgiau sy’n codi o’r cyfarfod hwn