23 Tachwedd 2022

AGENDA

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Cadarnhau Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu'r cyfarfod a gynhaliwyd 1 Medi 2022

3.

a)  Adroddiad Perfformiad Sefydliadol yn erbyn Blaenoriaethau Cynllun yr Heddlu a Throsedd Chwarter 2 1 2022-23 - Prif Gwnstabl

b)  Adroddiad Perfformiad Safonau Proffesiynol Chwarter 4 1  2022-23 - Dirprwy Brif Gwnstabl

c) Cais am Gyllideb y Prif Gwnstabl 1 - Prif Gwnstabl/Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

d)  Adroddiad Monitro Cyllid - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

e)   Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Adroddiad Blynyddol 2021/22 - Prif Gwnstabl/Pennaeth Gwasanaethau Pobl

f)  Cydymffurfio â'r Cod Moeseg - Prif Gwnstabl

g)  Strategaeth Rheoli Risg (blynyddol) - Dirprwy Brif Gwnstabl

4.Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 2018 a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.

5. 

a)    Cyflwyniad Blynyddol ar Gydymffurfio â Diogelu/Lles Plant

b)  Y Gofrestr Risg Strategol Ar y Cyd

c)  Datblygiadau Diweddaraf - Cydweithio - Crynodeb Gweithredol o Feysydd Gweithredol

6.   Unrhyw Fater Arall

7. Nodi unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn

Ni chafodd pob adroddiad ei drafod yn ystod y cyfarfod a chawsant eu dosbarthu ar gyfer sylwadau y tu allan i’r cyfarfod. Cafodd unrhyw gwestiynau a godwyd eu casglu a’u cynnwys mewn cynllun gweithredu a anfonwyd gan Swyddfa’r Comisiynydd at Heddlu Gwent er mwyn cael ymateb iddo.